Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya Öppna jämförelser av kommunernas företagsservice

Publicerad 2022-04-22 09:10
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu publicerat nya Öppna jämförelser av företagsklimatet i kommunerna. Företagare fortsätter att uppge en hög grad av nöjdhet med kommunernas service i landet och nöjd kund index (NKI) för Gotland har ökat till NKI 70.

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för nionde gången sedan 2010. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat i varje mätning sedan undersökningarna inleddes, men är i år för första gången oförändrat. Ett genomsnittligt NKI-värde på 74 av 100 möjliga indikerar att landets företagare i huvudsak är nöjda med den service som kommunerna erbjuder.

- Med ett livskraftigt lokalt näringsliv kan man skapa fler arbetstillfällen och en starkare grund för skatteintäkter. Det näringslivsfrämjande arbetet är av stor betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner, säger Michaela Stenman, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Öppna jämförelser Företagsklimat mäter sex myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

- Vi har jobbat fortsatt hårt inom Region Gotlands verksamheter för att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av Gotlands företag. De senaste åren har det genomsnittliga resultatet i nöjd kund index  gått från 68 till 67 och i den statistik som nu släppts har Gotland en NKI på 70. Enligt SKR motsvarar det ett högt resultat. Vi är väldigt glada över det och kommer fortsätta arbeta för att stärka och utveckla näringslivet på ön. Det sammanvägda resultatet är en del av den goda dialogen mellan näringslivet och Region Gotland och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Johann Malmström, tillväxtchef.

Nöjd kund index (NKI) visar även på de utmaningar som bygglovsenheten haft med de senaste årens ökade inflöde av nya bygglovsärenden.

- Vi är sårbara i arbetet med bygglovshanteringen på så sätt att vi är få människor i förhållande till inflödet av ärenden. Personalstyrkan har helt enkelt inte räckt till trots att beslutstakten ökat med mer än 50% de senaste åren. Vi är medvetna om dessa utmaningar och arbetar med dem, säger Patrik Österbring, enhetschef bygglov.

- Önskemålet är att vi ska komma ikapp med ansökningarna och kunna arbeta allt mer proaktivt. Det är viktigt både för våra kunder och våra medarbetare, för att förbättra upplevelsen för den som söker bygglov och få en lugnare arbetsmiljö, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör.

Gotland är en av de 99 kommuner som förbättrade sitt NKI-resultat jämfört med föregående år, medan 80 kommuner fick ett försämrat resultat.

Kommunerna tilldelas även ett NUI-värde (Nöjd upphandlings-index). Värdet redovisas separat och påverkar inte en kommuns genomsnittliga NKI-värde. Gotland deltar i dagsläget endast i NKI-mätningarna.

Fakta om mätningen

Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

I den nya delen av mätningen som handlar om upphandlingar deltog nästan 3 000 företagare fördelat på 35 kommuner.

Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.


Läs mer om Öppna jämförelser på SKR:s hemsida