Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-04-20 15:42
Mötet handlade bland annat om ekonomisk prognos, rapport från projektet Digital Äldreomsorg och köläget till särskilda boenden.

Delårsrapport 1

För perioden januari till mars visar socialnämnden ett överskott mot budget med 6,4 miljoner kronor. De största avvikelserna är ett överskott inom äldreomsorgen (SoL, socialtjänstlagen) och ett underskott inom LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och inom beroendevården.
 
När det gäller underskottet inom LSS handlar det främst om placeringar på fastlandet och brist på boenden på Gotland.
 
Prognosen för helåret 2022 visar på en ekonomi i balans för socialnämnden.
 
– Det känns bra att vi går mot ett resultat i balans även i år. Vi ser samtidigt utmaningar när det gäller LSS och utmaningar med att beroendevården har ett större behov med ökade kostnader som följd, säger ordförande i socialnämnden Rolf Öström (M).
 
Socialnämnden godkände delårsrapporten.
 
LSS-boende dröjer
Nämnden blev informerad om att bygget av ett nytt LSS-boende i Visby har blivit fördröjt. Planen att bygga boendet på fastigheten Visby Stickerskan 17 på Terra Nova fick bygglov den 22 februari. Detta har överklagats och ligger just nu hos länsstyrelsen.
 
Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämndens arbetsutskott att förbereda för annan placering om det inte går att bygga på Terra Nova.
Socialnämnden godkände informationen.
 
Överenskommelse mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden om specialiserad palliativ vård i hemmet
Hemsjukvården inom socialförvaltningen samarbetar med hälso- och sjukvården kring palliativ vård av patienter med cancerdiagnos. 
 
Nu ser man ett behov av hemsjukvård även för andra palliativa patienter. 
 
De båda förvaltningarna ser över ett breddat samarbete och kostnaderna för det. Frågan kommer därefter att återkomma i socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
 
Socialnämnden godkände informationen.
 
Slutrapport DigITal äldreomsorg på Gotland
Det treåriga ESF-projektet DigITal äldreomsorg har avslutats och nämnden har fått en rapport. Projektet hade som mål att ge medarbetare och chefer inom särskilda boenden, både i privat och egen regi, verktyg och inspiration för att klara digitaliseringen.
 
Pandemin gav oväntad skjuts genom att digitala möten blev ett sätt för boende och anhöriga att hålla kontakt.
 
Nu ska arbetet med att stärka medarbetare i den digitala utvecklingen fortsätta. Bland annat genom att det nu finns en särskild digitaliseringssamordnare inom särskilda boenden och att varje boende har digitala koordinatorer.
 
– Projektet har gett oss en IT-knuff inom äldreomsorgen kan man säga och det är viktigt att det nu fortsätter. Vi måste använda digitala verktyg på ett sådant sätt att vi räcker till för det viktiga mänskliga mötet mellan brukare och medarbetare, säger Rolf Öström.
 
Tidplan upphandling, drift av Terra Nova äldreboende
Socialnämnden godkände tidplanen för upphandling av Terra Nova äldreboende. Förvaltningen behöver påbörja arbetet med upphandlingen i oktober 2022 för att kunna ta beslut om tilldelning i oktober 2023.
 
Nuvarande avtal med vårdföretaget Attendo löper fram till 2024-10-31 och den nya avtalsperioden startar alltså 24-11-01.
 
Köläge särskilda boenden
Myndighetschef Therese Thomsson informerade om det aktuella läget inom särskilt boende. Under de senaste två åren har det funnits tomma platser på öns särskilda boenden, mycket på grund av pandemin och att personer med behov har avvaktat med att ansöka om plats.
 
Nu är det istället kö till särskilt boende. Det finns däremot tomma platser till demensavdelningar.
Nämnden har tidigare beslutat att bygga ut Tingsbrogården i Bro och att bygga ett nytt särskilt boende i Klintehamn eftersom man ser behovet framåt.
 
Socialnämnden godkände informationen.