Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Äldre aktuellt fram till 1 april 2022

9 maj 2022: Samlade och uppdaterade rutiner gällande covid-19 och provtagning/smittspårning/screening 

1 april 2022: Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg

Från och med den 1 april så klassas covid-19 som en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.
  • Därtill är sjukdomen smittspårningspliktig inom vård och omsorg. Det betyder att de laboratorier som analyserar PCR-prover ska anmäla resultatet till smittskyddsenheten.
  • De antigentester som tas inom vård och omsorg ska anmälas med en klinisk anmälan till smittskyddsenheten.
  • För fall inom vård och omsorg ska det även göras en smittspårning. Resultatet av smittspårningen ska framgå på en klinisk anmälan till smittskyddsenheten. 
  • Vid misstänkt smittspridning inom vård och omsorg ska vårdhygien kontaktas.

Fortsatt finns en betydande samhällsspridning av covid-19

med risk för smittspridning inom vård och omsorg där sköra personer vistas.
 
Därför gäller fortsatt:

Uppdaterade dokument 16 februari 2022: Provtagning för covid-19 inom HSF och SOF

 

Uppdaterad 1/2-2022: Rutin avseende covid vaccination till personer med nedsatt immunförsvar

Rutinen uppdaterades den 1 februari med den senaste rekommendationen från FHM där dos 4 och ska ges 3 månader efter extradosen, det vill säga dos 3 för personer med immunbrist.

Vårdhygien får en egen e-brevlåda från och med den 20 januari 2022:

För att förtydliga när frågor handlar om vårdhygien så finns nu en särskild mailadress vardhygien@gotland.se. Den bevakas i första hand av vårdhygiensjuksköterskorna Imke Edsbagge (fokus hälsa/sjukvård) och Anna Florén (fokus vård/omsorg).

20 januari 2022: Använd munskydd under hela arbetspasset

Samtidigt vill vi passa på och påminna om betydelsen att använda munskydd under hela arbetspasset för alla som arbetar i verksamheter där känsliga personer vistas under pågående pandemi, och gäller inom HSF och SOF. 
 
Vad som gäller för personal, patienter och besökare
Står på den här webbplatsen som du befinner dig på nu. 
 
En tydlig informationsskylt om hur man använder munskydd finns här
 
Därför används ordet "rekommendation" 
En del upplever det som otydligt att det uttrycks att det är en rekommendation att använda munskydd. Förklaringen är att rekommendation är det ord som används av en myndighet där informationen ändras med kort varsel. De rekommendationer som utfärdas från smittskydd bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga kunskapen och ska i normalfallet följas. 
 
För den som vill veta mer om lagar, förordningar, föreskrifter och rekommendationer kan läsa här:
 

På grund av en ökad smittspridning rekommenderas följande från och med den 4 januari 2022: 

Personal: Munskydd rekommenderas kontinuerligt under hela arbetspasset i alla vård- och omsorgslokaler. I situationer där användning av munskydd inte är möjligt (t.ex. vid lunch- eller kafferast) är det viktigt att undvika trängsel. 

Patienter: Munskydd rekommenderas i alla öppenvårdens vård- och omsorgslokaler, om det inte finns medicinska hinder. Patienter som är inskrivna inom slutenvården rekommenderas att använda munskydd utanför vårdrummet, om det inte finns medicinska hinder. 

Besökare: Munskydd rekommenderas när avstånd inte kan upprätthållas. Det gäller i alla vård- och omsorgslokaler.

 

Övriga viktiga åtgärder för att skydda mot smittspridning av Covid-19 i vård och omsorg:

  • Undvik trängsel i alla situationer (t.ex i omklädningsrum, gemensamma utrymmen, på möten, i fikarum, vid överrapportering och ronder).
  • Fortsatt god följsamhet till basala hygienrutiner och grundläggande vårdhygieniska rutiner inklusive korrekt användning av munskydd.
  • Stanna hemma vid symtom samt ta prov för covid-19 enligt gällande rekommendation.
  • Vid vård av misstänkt eller konstaterad covid-19 ska skyddsutrustning användas enligt rutin.
  • Vaccination mot covid-19, enligt gällande rekommendation.

Provtagning vid flytt till SÄBO samt efter vårdtid på sjukhus återinförs