Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Gotland

Publicerad 2022-04-01 11:00
Satsningen på Kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat.

I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas nära 600 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

I Region Gotland har 12 insatser genomförts under 2021. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att Covid-19 fortsatt inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och för de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård. 
 
Bland annat har regionen inrättat ett centralt mödrahälsovårdsteam, för att skapa kontinuitet i arbetet med att stärka vårdkedjan.
 
Region Gotlands fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen gravida kvinnor som screenats för riskbruk av alkohol vid inskrivningen till mödrahälsovården. Mellan 2015 och 2021 har andelen kvinnor som screenats ökat från 88,7 procent till 96,4 procent.
 
- Det är viktiga insatser för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Region Gotland och det är särskilt imponerande med tanke på det ansträngda läge som har rått under pandemin i hela hälso- och sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.
 
Totalt har regionerna tillsammans genomfört nästan 600 insatser under 2021. Fokus är att förstärka de olika stegen i vårdkedjan, tillhandahålla tydlig och anpassad information till kvinnor och deras familjer samt insatser för att kunna erbjuda digitala vårdkontakter. Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö. Pandemin har inneburit en prövning, men har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, digitala arbetssätt.
 

Fakta överenskommelsen Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet. 
Under 2021 fördelades 1 382 miljoner kronor till regionerna. 8 miljoner har fördelats till Region Gotland. För 2022 har 8,1 miljoner fördelats till Region Gotland.
 
Graviditetsenkäten är en del av överenskommelsen och lanserades den 1 december 2020 och har skickats ut under hela 2021. Graviditetsenkäten är riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Syftet är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. 
Resultaten ger regionerna ett mycket viktigt underlag för att förbättra vården inom hela förlossningsvårdkedjan, utifrån kvinnornas behov. 
Under perioden 1 december 2020 till och med 30 november 2021, har över 300 000 enkäter skickats ut till gravida och nyblivna mödrar. Av de utskickade enkäterna har drygt 172 000 besvarats.