Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya miljö- och hälsoskyddsföreskrifter börjar gälla 1 april

Publicerad 2022-03-31 08:00
På fredag, den 1 april, börjar Region Gotlands nya uppdaterade miljö- och hälsoskyddsföreskrifter att gälla. En av de största förändringarna är det blir anmälningsplikt för att inrätta nya vattenbrunnar, oavsett var på Gotland de anläggs.

Revideringen av föreskriften innebär bland annat att det på hela Gotland införs anmälningsplikt för ny brunn, det vill säga att man måste anmäla och få ett beslut från Region Gotland innan man anlägger en ny vattentäkt. Sedan tidigare gäller tillståndsplikt för ny vattenbrunn inom vissa vattenskyddsområden (VSO) som till exempel Visby, Åminne och Bästeträsk, men i övrigt har det inte funnits någon prövning alls tidigare för ny brunn.

- Att det inte funnits någon prövning av vattenbrunnar, förutom inom vattenskyddsområden, kan man kanske tycka är lite märkligt med tanke på senaste årens vattenbrist. Det, i kombination med Gotlands tunna jordtäcke och sprickiga berggrund samt saltinträngningsrisken, gör det extra viktigt med rätt utförd brunn på rätt plats samt rätt uttagsteknik. Det är också därför man nu inför denna förändring med mål om en hållbarare grundvattensituation och  vattenförsörjning vilket ju är en förutsättning för både befintlig bebyggelse och för fortsatt exploatering på Gotland på platser där inte kommunen kan leverera VA, säger Mattias Edsbagge, enhetschef för miljö- och hälsoskydd.

I förändringen av miljö- och hälsoskyddsföreskriften införs också nya regler gällande eldningsförbud, gatumusik och tvättning av bilar.

De nya reglerna för gatumusik inom Visby innerstad innebär att man får framföra musik högst två timmar per dag på samma plats.

Det kommer att införas eldningsförbud 1 maj-30 september varje år inom detaljplanelagda områden.

Det blir också förbjudet att tvätta bilen på en asfalterad infart eller gata som är anslutna till dagvatten.

Mattias Edsbagge förklarar de nya reglerna:

- Biltvättförbudet införs framför allt för att skydda vattenlevande organismer, gatumusikbegränsningen är ett försök att hantera de klagomål som inkommer om detta och vad gäller eldningen så kan det innebära stora störningar för grannar. Förbudstiden brukar ändå ofta sammanfalla med generellt eldningsförbud och miljömässigt är det bättre att köra till återvinningen med grenar och liknande.