Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild från Region Gotland med anledning av situationen i Ukraina, vecka 11

Region Gotland hanterar just nu en stor mängd frågor kopplat till Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar dels om det säkerhetspolitiska läget men även om flyktingsituationen. Med anledning av detta har regionens centrala krisledningsstab aktiverats.

Även om Försvarsmakten bedömer risken för väpnat angrepp mot Sverige som lågt, gör det allvarliga säkerhetspolitiska läget i Europa att regionen behöver öka sin motståndskraft och ta ett ökat ansvar för att säkerställa samhällets funktionalitet. Utöver detta har vi en pågående flyktingkris där EU nu fattat beslut om att massflyktsdirektivet ska appliceras. Detta kan beskrivas som två parallella kriser som härstammar från samma händelse.

Regionen har därför, sedan vecka 10, aktiverat sin centrala krisledningsstab för att hantera situationen. Målet är att systematisera och likrikta arbetet i frågorna och förstärka de normala strukturer som finns inom organisationen.

– Vi har tät kontakt med flera myndigheter, bland annat Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Migrationsverket och Polisen, säger beredskapschef Rikard von Zweigbergk.

Den del av staben som jobbar med migration och flyktingfrågan är i en intensiv uppbyggnadsfas just nu. Där sker samordning mellan flera av regionens verksamheter men också med frivilligorganisationer och andra myndigheter.

– Regionen får många frågor och erbjudanden om boendeplatser och det är tydligt att viljan att hjälpa till är stor hos gotlänningarna. Vi ser dock inte att det är lämpligt att i dag hänvisa till privata hushåll med hänsyn till det ansvar som följer för att säkerställa att dessa boenden är trygga och håller en tillräcklig standard i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att det är Migrationsverket som är den myndighet som i första hand ansvarar för boende för de personer som ansöker om skydd, säger integrationsstrateg Emily Diab.

Regionen har däremot det geografiska områdesansvaret för alla människor som befinner sig på ön. Det gäller oavsett om det är personer som befinner sig på ön som turist, flykting eller som fast boende. Det betyder att om någon i en akut situation behöver hjälp, kan det bli fråga om bistånd i form av till exempel ett akutboende via socialtjänsten.

Enligt Migrationsverkets senaste rapport finns det sju personer på Gotland med eget boende, som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet. Hur många människor som efter att ha flytt från Ukraina som befinner sig på ön, som inte har passerat Migrationsverket, är okänt eftersom de är fria att resa hit utan att legitimera eller registrera sig. Någon samlad bild finns alltså inte.

Flertalet mediala rapporteringar visar dock att det är uppenbart att fler än sju personer som flytt kriget befinner sig på Gotland, utan att ha besökt Migrationsverket. En del reser hit för egen hand och andra kommer hit genom privata initiativ där man erbjuder personerna ett tillfälligt boende.

För att få rätt till vård, skola, omsorg, rätten att arbeta och enklare ekonomiskt bistånd krävs dock att en ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd görs hos Migrationsverket. Detta kan göras på ett av Migrationsverkets kontor eller från och med den 21 mars göras via en digital e-tjänst. Migrationsverket har dock inget kontor på Gotland i dagsläget. Det innebär att de personer som inte kan ansöka via den digitala e-tjänsten måste resa till fastlandet för att göra sin ansökan.

Regionledningen skickade i förra veckan ett brev till Migrationsverket där man lyfte frågan om att det behövs en lokal representation på Gotland av myndigheten.

 

Utöver detta jobbar regionen med robusthöjande åtgärder kopplat till det säkerhetspolitiska läget. Centrala krisledningsstaben följer omvärldsläget och har tät dialog med bland annat Länsstyrelsen och Försvarsmakten.

– Vi har sedan tidigare gått ut med att fylla upp lager och planerar att följa upp detta med en utbildningsinsats. Vi arbetar aktivt med att stärka vårt skydd mot IT-angrepp men vidtar också vissa åtgärder kopplat till bevakning och skalskydd, säger Rikard von Zweigbergk.

Regeringen har fattat beslut om en utökad satsning på det civila försvaret, men det är i dagsläget oklart hur denna satsning kommer att påverka Gotland.