Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-03-23 13:42
Idag den 23 mars har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat strategisk plan och budget för åren 2023-2025, vilka gymnasieutbildningar som ska starta till hösten för eleverna i årkurs 1 och om en utökning av kursen ”Svenska från dag ett”, med anledning av att det kommit fler flyktingar till Gotland på grund av situationen i Ukraina.

Den strategiska planen och budget ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2023-2025.

Nämndens ekonomi är i stora delar beroende av riktade statsbidrag - nästan 15 procent av omslutningen täcks av dessa. Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen.

För att lösa utmaningarna med att möta behoven av att försörja det gotländska näringslivet med kompetens och ge fler gotlänningar utbildning och sysselsättning krävs en fortsatt utveckling av samverkan mellan nämnder, förvaltningar och externa aktörer.

Begär förstärkning på 20,2 miljoner

GVN beslutade under dagens sammanträde att begära om en sammanlagd budgetförstärkning på drygt 20,2 miljoner kronor för år 2023.

Nämnden begär:

- 1,5 miljoner kronor för särskild utbildning för vuxna

- två miljoner kronor för yrkesvux och yrkeshögskola

-  650 000 kronor för studie- och yrkesvägledning för vuxna

- 1,2 miljoner kronor för SFI

- 650 000 kronor för Lärcentrumverksamhet

- 750 000 kronor för semestertjänst lärare

- en miljon kronor för allmänna linjens inriktning Enter på folkhögskolan för studerande med särskilda behov

- två miljoner kronor för att permanenta två projekt som handlar om att främja skolnärvaro respektive söka upp ungdomar i offentlig miljö

- en miljon kronor för en nyetablering av Fenix UngKulturhus

- 600 000 kronor för att finansiera en tjänst som arbetsgivarsamordnare för att få ett hållbart stöd kring unga nyanländas etablering på arbetsmarknaden

- 600 000 kronor för att täcka kostnaden för en utbildningskoordinator

- 200 00 kronor för att kunna bibehålla kvaliteten på Teknikcollege

- 130 000 kronor för digitaliseringen av skolväsendet

- två miljoner kronor för tilläggsbelopp - särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd

- 200 000 kronor för att stärka arbetsgivarens attraktivitet bland redan anställda lärare genom fortbildande utbildningserbjudanden

Begär medel för fler elever och kostnader

GVN beslutade även att begära 1,1 miljoner kronor för 18 fler gymnasieelever än som tidigare budgeterats för utifrån uppdaterad prognos samt kompensation på 800 000 kronor för kostnader för externa avtal.

I beslutet uppmanar GVN regionstyrelsen att i budgetarbetet ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme, med anledning av att nämnden ser ökade förväntningar på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren.

Nämndens förslag går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning senare under våren. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i juni.

Klart med vilka gymnasieutbildningar som startar i höst

GVN fastställde idag vilka program och inriktningar som startar för årskurs 1 på Wisbygymnasiet till läsåret 2022/23 och antalet utbildningsplatser i varje program. Detta utifrån utbildnings- och arbetslivsförvaltningens antagningsprognos som byggts upp utifrån hur eleverna valt i det preliminära gymnasievalet, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu, möjligheterna att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL) för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna kopplat till organisatoriska brytpunkter.

Antalet antagningsplatser fastställdes till totalt 543 på Wisbygymnasiets 16 nationella program och riksrekryterande sjöfartsutbildningen.

Barn- och fritidsprogrammets antagningsplatser minskar från föregående år från 26 till 16 platser. Ekonomiprogrammet fortsätter att ha utökat antal platser: 96 stycken utifrån söktrycket. Antalet platser på teknikprogrammet får ett minskat antal platser: 32 stycken istället för 48, som är den ursprungliga organisationen. Vård- och omsorgsprogrammets platser minskas också denna gång från 24 till 16 platser.

Omvalsperioden startar den 25 april, då sökande elever har möjlighet att ändra sina val. Det brukar vara cirka 100 elever som ändrar sina val. Slutlig antagning sker 29 juni.

”Svenska från dag ett” ska få fler utbildningsplatser

Idag har GVN beslutat i ett extrainsatt övrigt ärende om utbildningen ”Svenska från dag ett”, som bedrivs på Gotlands folkhögskola. Nämnden beslutade att Gotlands folkhögskola ska få möjlighet att utöka antalet platser på denna utbildning och att statsbidrag ska ansökas för detta hos Folkbildningsrådet. Detta med anledning att det kommer fler flyktingar till Gotland på grund av kriget i Ukraina. Utbildningen "Svenska dag ett" är en särskild satsning från regeringen. På folkhögskolorna finns utbildningen sedan 2016. Frågan om en utökning av utbildningen är högaktuell nationellt och Utbildningsdepartementet hanterar just nu frågan.

Ett viktigt syfte med utbildningen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. På kursen får man lära dig grunderna i att prata, läsa och skriva svenska. Deltagarna får träna på att använda svenska språket i vardagssituationer och lära sig mer om det svenska samhälls- och arbetslivet. 

GVN vill också se ett samarbete kring utbildningen med studieförbunden, som också kan få ansöka om statsbidraget för ”Svenska från dag ett”.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Mer om kommunmottagandet och specifikt skola och utbildning under asyltiden: www.gotland.se/skolautbildning

Länk till tidigare nyhet om hur eleverna valt till gymnasiet