Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Socialsekreterare Torsten Marmont-Endrell och verksamhetsutvecklare Emma Eriksson.

SKR lyfter Gotland som gott och lärande exempel

Publicerad 2022-03-25 10:00
Individ- och familjeomsorgen inom Region Gotland har lyckats får fler att tycka till om verksamheten och därmed fått viktiga redskap för att förbättra kvaliteten. Detta uppmärksammas nu av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Ett av de viktigaste redskapen för att bibehålla och förbättra kvaliteten för alla de Region Gotland är till för är brukarundersökningar inom olika områden.
 
Inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg såg man att svarsfrekvensen för brukarundersökningar var låg. Under förra året inleddes ett arbete för att förbättra svarsfrekvensen.
 
Genom att bland annat utse ambassadörer för undersökningarna på varje enhet har medarbetare tydligare arbetat med att få de som är i kontakt med socialtjänsten att svara.
 
Det handlar både om besöksenkäter inom alla individ- och familjeomsorgens områden och så kallade totalundersökningar för placerade barn och unga 13 år och äldre.
 
Verksamheten lyckades genom detta mer än fördubbla antalet brukare som svarade på besöksenkäterna och nådde en svarsfrekvens på närmare 70% för placerade barn och unga.
 
- Vi är stolta över att vi får uppmärksamhet av SKR för detta nu. Att öka kunskapen om hur de vi är till för upplever kvaliteten och stödet som de får av oss är oerhört viktigt, säger Emma Eriksson, verksamhetsutvecklare inom individ- och familjeomsorgen.
 
- Arbetssättet har gjort att arbetet har hängt ihop genom hela ”kedjan” – från beslut av socialdirektör och avdelningschef till delaktighet i genomförandet av alla oss medarbetare på de berörda enheterna, säger Torsten Marmont-Endrell, socialsekreterare vid familjehemsenheten och en av ambassadörerna.