Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-03-22 17:00
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 22 mars och behandla då bland annat strategisk plan och budget för 2023-2025.

BUN fastställde idag sin strategiska plan och budget som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2023-2025. Tre områden pekas ut som utmaningar som kommer att behöva stärkas under planperioden: lärarbristen, likvärdigheten i utbildningen och ekonomin. För hela planperioden handlar det om en budget som omsluter 47,9 miljoner kronor.

BUN vill ha ramförstärkningar

BUN begär ramförstärkning på totalt dryga 42,7 miljoner kronor för år 2023.

Det handlar mer specifikt om:

- en miljon kronor för personlig assistans och nytt gymnasieprogram i särskolan

- två miljoner kronor för att stärka barn- och elevhälsans insatser inom grundskolan

- fem miljoner kronor för tilläggsbelopp – då allt fler elever omfattas av denna ersättning och är i behov av särskilt stöd

- 530 000 kronor för arbetet med digitaliseringen inom skolväsendet

- 1,2 miljoner kronor för att stärka arbetsgivarens attraktivitet bland redan anställda lärare genom fortbildande utbildningserbjudanden

Nämnden behöver förstärkning för fler barn och elever

BUN beslutade även att begära 15,9 miljoner kronor för 189 fler barn och elever än som tidigare budgeterats för utifrån uppdaterad prognos samt kompensation för externa avtal och indexökningar för skolskjutsar med 4,4 miljoner kronor.

Dessutom beslutade nämnden begära ett budgettillskott på 2,7 miljoner kronor inom ramen för de generella statsbidragen – 1,3 miljoner kronor för att finansiera utökad undervisningstid i lågstadiet och 1,4 miljoner kronor för finansiering av extra studietid och utökad lovskola.

BUN uppmanar i beslutet också regionstyrelsen att i budgetarbetet ta hänsyn till behovet av förstärkt löneökningsutrymme, med anledning av att nämnden ser ökade förväntningar på högre lönenivåer för hela lärarkollektivet och för skolledarkåren.    

BUN var inte enig i sitt beslut om budgetförslaget som nu ska vidare till regionstyrelsen. Oppositionen röstade på förvaltningens förslag. Allianspartierna yrkade på att minska äskandet på ramförstärkning för grundskolan från 15 till 10 miljoner kronor för år 2022 och fick igenom detta efter votering.

Det är regionfullmäktige som i juni slutligen avgör budgetfrågan.

Nämnden skickar vidare motion om gratis mensskydd

Feministiskt initiativ Gotland har lämnat in en motion där förslagsställarna vill att Gotlands grund- och gymnasieskolor ska erbjuda gratis mensskydd. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen framhåller att gratis mensskydd till alla elever och deltagare inte ingår i BUN:s och skolornas lagstadgade grunduppdrag. Förvaltningen ser att intentionen i motionen ur ett jämställdhets- och genusperspektiv är viktig och egentligen berör fler verksamheter, med också är förenat med stora kostnader. För att kunna gå vidare i frågan behövs först en ordentlig behovs- och kostnadsanalys, anser förvaltningen.

Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag som innebär att föreslå regionstyrelseförvaltningen att titta närmare på förslaget i projektform eller som försöksverksamhet - med alla regionens verksamheter i inräknade. Ärendet går nu vidare till regionstyrelsen.

Väskinde förskola byggs om

Idag fick nämnden en avrapportering kring läget kring Väskinde förskola. Förskolan, som delvis delar lokaler med skolan, ska byggas om. Nybyggnationen omfattar sex förskoleavdelningar, vilket kommer att göra förskolan till den största på Gotland. Budgeten är beslutad och satt till 42 miljoner kronor. Av avrapporteringen framgår att bygglovsansökan kommer att ske senare under våren och byggstarten preliminärt sker i september 2022. Byggnationen kommer att kunna genomföras utan att påverka verksamheten på plats.

Nämnden diskuterade kränkande behandling i skolan

En punkt på BUN:s dagordning idag var kränkande behandling. Grundskolechefen beskrev för ledamöterna hur verksamheterna jobbar på detta område. Två gånger om året får nämnden en avrapportering kring läget. Frågorna från ledamöterna var många och de handlade om allt ifrån rutiner för anmälningar, det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, uppföljningen, lokala regler för mobiltelefon i skolan, lagstiftningen på området med mera.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser