Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Extra åtgärder till landsbygdsutveckling

Publicerad 2022-03-16 12:14
Region Gotland har sedan pandemins utbrott genomfört olika paket med stödåtgärder till det gotländska samhället. För att möjliggöra återstartsaktiviteter beslutades i regionfullmäktige i december 2021 om extra medel till landsbygdsutveckling på 6,9 miljoner kronor.

Medlen har fördelats till satsningar som ska stärka prioriterade insatser i bygderna samt bidra till det strategiska arbetet för att skapa förutsättningar för Gotlands behov, utveckla attraktionskraften, stärka och utveckla näringslivet, främja hälsa och skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning. 

- Det är en stor satsning på landsbygdsutveckling med fokus på åtgärder som stärker lokal utvecklingskraft och ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, säger Malena Bendelin, strateg landsbygdsutveckling.

Fördelning

Medlen har fördelats till aktörer över hela Gotland på följande sätt:

Fårö, 1 miljon kronor                                         

Bidrag för bland annat förstärkning av infrastruktur och tillgänglighet, exempelvis utveckling av cykelsäker väg mellan Ekeviken och Sudersand samt för att möjliggöra husbilsparkering genom fler ställplatser. Mottagare är Fårö bygderåd (som är ett paraply för föreningar på Fårö) i samverkan med utvecklingsaktörer på Fårö.

Storsudret, 0,8 miljon kronor                          

Bidrag bland annat för utveckling av vandringsled/cykelled. Mottagare är föreningen Banvallen.

Östra Gotland, 0,5 miljon kronor                   

Bidrag bland annat för att förstärka infrastruktur, utveckla aktiviteter och öka paketering av upplevelser kopplat till naturturism på östra Gotland genom utveckling av Östkustleden. Mottagare är föreningen Östkustleden.

Roma, 1 miljon kronor           

Stärkt platsutveckling/destinationsutveckling med fokus på att bland annat stärka samverkan, knyta ihop och marknadsföra Romas fem områden/destinationer; Gotland Grönt Centrum (Lövsta), Roma kyrkby, Roma Kungsgård, Sockerbruksområdet, Roma centrum (inklusive järnvägen). Mottagare av bidraget är Roma kungsgårds intresseförening i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.

Stärkt platsutveckling av Hemse, Fårösund, Slite och Klintehamn, 3,6 miljoner kronor (900 tusen kronor/plats)                

Insatsens mål är att bland annat att stärka lokal platsutveckling, attraktionskraft och det systematiska och strategiska utvecklingsarbetet – utifrån modellen, bo & leva, verka och besöka. Målsättningar är ett förbättrat företagsklimat och ökat samarbete mellan Region Gotland, lokala utvecklingsaktörer och företagare.

Mottagare:

  • Knutpunkt Hemse Utveckling AB i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.
  • Slite Utveckling AB och Slite intresseförening i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.
  • Fårösunds utveckling i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.
  • Föreningen Klintetraktens framtid i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.