Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-03-15 15:02
Under mötet tog politikerna bland annat beslut om driften av Terra Nova äldreboende i Visby.
I dag, den 15 mars, har socialnämnden sammanträtt. Bland annat har följande beslut fattats och/eller följande har informerats om:
 

Uppföljning av kvalitet och aktuell situation på särskilt boende Attendo Terra Nova

En kvalitetsuppföljning gjordes på det särskilda boendet Attendo Terra Nova i mars 2021. Kvalitetsuppföljningen resulterade i en rapport och handlingsplan för att komma tillrätta med brister. I november 2021 gjorde förvaltningen en uppföljning av handlingsplanen och uppmärksammade då ytterligare brister i verksamhetens kvalitet. 
 
Attendo Terra Nova hade inte informerat förvaltningen om att verksamheten hade svårigheter att följa framtagen handlingsplan. Detta har påverkat förvaltningens förtroende negativt. 
 
Under perioden december 2021 – februari 2022, skedde regelbundna uppföljningar av aktuell situation i verksamheten och pågående kvalitets- och förbättringsarbete. Efter påtryckningar från förvaltningen har Attendo Terra Nova vidtagit åtgärder för att höja kvaliteten i verksamheten. 
 
Förvaltningen bedömer utifrån nuläget att verksamhetens kvalitet inte ses utgöra hinder för Attendos fortsatta drift av verksamheten.
 
Socialnämnden godkände informationen.
 
 

Avtalsförlängning särskilda boendet Terra Nova

Socialnämnden beslutade att förlänga avtalet med vårdföretaget Attendo gällande Terra Nova äldreboende i Visby. Nuvarande avtal, som gäller till och med 31 oktober 2022, förlängs med två år till den 31 oktober 2024.
Efter det ska en ny upphandling ske, enligt beslutet.
 
– Vi ser allvarligt på det som har hänt på boendet och förtroendet för Attendo har delvis skadats. Ändå ser vi att det bästa i detta läge är att de får fortsätta fram till 2024. Förvaltningen kommer att ha fortsatt dialog med boendet för att säkerställa kvaliteten för de som bor där, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
Socialdemokraterna yrkade på ett års avtalsförlängning och att driften därefter skulle gå över i regionens regi. Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade bifall till detta.
 
Sverigedemokraterna yrkade på ett års avtalsförlängning och därefter ny upphandling.
 
Efter votering blev beslutet som ovan.
 
 

Kvalitetsberättelse 2021 och kvalitetsplan 2022

Socialnämnden godkände kvalitetsberättelsen för 2021 och kvalitetsplan för 2022. Enligt planen görs kvalitetsuppföljningar i verksamheterna återkommande. Det kan också vara så att man gör uppföljningar utifrån identifierade förbättringsområden i vissa verksamheter.
 
Socialnämnden gav också förvaltningen i uppdrag att återkomma i juni med hur kvalitetsarbetet kan utvecklas inom området särskilda boenden.
 
 

Strategisk plan och budget 2023-2025

Socialnämnden antog strategisk plan och budget för 2023-2025. Nämnden begär i beslutet att regionfullmäktige, utöver resursfördelningsmodell och personalkostnadsökningar, tilldelar socialnämnden (driftsbudget 2023):
 
25 mnkr för LSS-verksamhet 
6,4 mnkr för svårrekryterade grupper 
9,5 mnkr för prisökningar externa avtal. 
 
– LSS-verksamheten bedrivs med stora underskott mot budget, trots mycket lågt kostnadsläge nationellt. Verksamheten är helt enkelt underfinansierad. Därför behövs ett tillskott, säger Rolf Öström.
 
Socialnämnden begär också att regionfullmäktige tilldelar nämnden investeringsmedel för 2023-2025. Investeringarna handlar bland annat om:
 
Särskilt boende Klintehamn,  165 mnkr (2023-2024)
Ytterligare särskilt boende, 165 mnkr (2027)
Gruppbostad enligt LSS, 30 mnkr (2026)
Gruppbostad enligt SoL, 17 mnkr (2025)
Satsning på välfärdsteknologi, 8 mnkr
 
 

Planering nytt särskilt boende i Klintehamn

Socialnämnden beslutade att starta planeringen och genomförandet av ett nytt särskilt boende på fastigheten Odvalds 1:2 i Klintehamn. Nämnden beslutade också att det nya boendet ska ha 80 platser.
 
– Det känns bra att vi nu kan sätta igång det här. Efter att vi under pandemin såg en viss avvaktan när det gällde flytt till särskilda boenden ser vi nu att behovet ökar igen, säger Rolf Öström.
 
 

Drift av familjerådgivningen

Socialnämnden beslutade efter upphandling att företaget Mentea AB ska driva  familjerådgivningen på uppdrag av Region Gotland. Avtalet gäller från 1 september 2022 till 1 september 2026. Mentea AB driver familjerådgivningen i dag.