Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gemensamma satsningar för en positiv och mer hållbar sommar 2022

Publicerad 2022-03-09 12:13
Gotland var ett av Sveriges mest populära resmål och många boende valde att stanna på ön under sommaren 2021, vilket var både positivt och medförde utmaningar. Flera besöksnäringsaktörer samverkar nu för att möjliggöra en mer hållbar säsong för besökare och boende på Gotland.

Gotlands besökare och sommargotlänningar stannade längre och gotlänningar stannade i högre grad hemma under 2021, vilket innebar att det var betydligt fler människor på Gotland under längre tid än någonsin tidigare. Detta hade positiva effekter för bland annat besöksnäringen, men innebar även påfrestningar inom en rad olika områden.

Region Gotland, Länsstyrelsen, Gotlands Förenade Besöksnäring, Gotlands Krögarförening samt Polisen har sedan förra sommaren arbetat intensivt tillsammans för att identifiera hur vi kan stärka Gotlands mottagande av besökare.

- Det är positivt för Gotland med en stark besöksnäring. Gotland är ett av Sveriges mest populära resmål och vi arbetar för att bli mer hållbara och också mer attraktiva utanför det som ofta kallas högsäsong. Nu tar vi initiativ och samverkar för att årets sommarsäsong ska vara en ännu mer positiv upplevelse för både boende och besökare, säger Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande.

Bakom arbetet ligger en gemensam analys av sommaren 2021 som tidigare publicerats.

- Efter ett mycket tufft år för våra besöksnäringsföretag 2020, så hittade många besökare till Gotland 2021. Det är en positiv utveckling, men vi ska inte ducka för att det finns utmaningar. Vi tror och hoppas att Gotland kommer att fortsätta vara ett attraktivt resmål, och har därför samlats för att arbeta gemensamt för mer hållbara somrar, säger Anders Flanking, landshövding.


I diskussionerna har det varit viktigt med samverkan mellan det offentliga och privata.

- Vi inom besöksnäringen arbetar ständigt för att utveckla vårt värdskap och stärka vårt hållbarhetsarbete. När det offentliga och privata arbetar tillsammans kan vi bli som allra bäst och ge både besökare och gotlänningar positiva upplevelser och erfarenheter, säger Frida Ganshed, verksamhetsledare Gotlands förenade besöksnäring.


Analysen har tydliggjort ett antal åtgärder och aktiviteter som nu kommer att genomföras för att säkerställa en mer hållbar sommar 2022. Ett viktigt hänsynstagande för dessa diskussioner och utveckling har också varit ett hållbart förhållningssätt avseende hur miljön och naturen påverkas.

Ett urval av de satsningar som görs inför sommaren 2022

Region Gotland

  • 3 miljoner kronor i ökade medel för hantering av sopor och städning i offentliga miljöer.
  • 3 miljoner kronor i ökade medel för underhåll av enskilda vägar med statsbidrag.
  • Enhet Miljö- och hälsoskydd genomför fler insatser för att förebygga störningar från musikbuller.
  • 2 miljoner kronor i ökade medel vilket möjliggör för Turistbyrån att närvara på kryssningskajen samt ha utökade öppettider, finansiellt bidrag för renhållning av stränder samt kommunikation riktad mot besökare för att stötta dessa i att vara del i en hållbar sommar på Gotland.

Länsstyrelsen

  • Ser över parkeringssituationen vid Blå lagunen samt andra naturreservat.
  • Kommunikativa insatser för ett hållbart resande.

Region Gotland, Polisen och Gotlands Krögarförening i samverkan ”God ordning på stan”

  • Genomför riktade insatser för att få med fler viktiga aktörer.
  • Polisen för dialog med aktörerna i Visby kring ett § 3-område på Stora torget enlig Lagen om ordningsvakter.

Gotlands besöksnäring

  • Gör kommunikativa insatser riktade mot besökare för att ge inspiration och tips till en mer hållbar semester avseende till exempel vattenförbrukning och sophantering.

 

Eva Nypelius, Region Gotland
Peter Lindvall, Region Gotland
Anders Flanking, Länsstyrelsen
Frida Ganshed, Gotlands Förenade besöksnäring
Magnus Larsson, Gotlands Krögarförening
Fredrik Persson, Polisen

 

Gotland.se - Ladda ned och ta del av utvärderingen av besökssommaren 2021