Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

8 mars: Kunskap om ungdomars hälsa och levnadsförhållanden

Publicerad 2022-03-08 13:18
Årets internationella kvinnodag uppmärksammades av Jämforum, som är ett forum som drivs av Länsstyrelsen och Region Gotland. Temat för mötet (som hölls på Zoom) var ”Att se skillnaderna gör skillnad”.

Morgonens möte uppmärksammade den senaste kunskapen om ungdomars hälsa och levnadsförhållanden på Gotland. Tex ”Hur mår gotländska ungdomar i förhållande till vilken könsidentitet de har?” och ”Vilka förutsättningar för god hälsa har tjejer, killar, transkillar, transtjejer och icke binära ungdomar?”

Först ut på mötet var regiondirektör Peter Lindvall, som pratade om både jämställdhetsarbete och mäns våld mot kvinnor. Caisa Skoggren och Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateger på länsstyrelsen respektive Region Gotland, höll ihop mötet.

Folkhälsostrategen Veronica Hermann presenterade resultatet från den ungdomsrapport som togs fram i slutet av förra året. Rapporten behandlar gotländska ungdomars mående, psykiska hälsa, levnadsvillkor och levnadsvanor.

- Det är bra att vi nu har en bild av hur gotländska ungdomar mår och har det. Det är viktigt att vi lyfter upp de skillnader vi ser mellan olika grupper, till exempel att ungefär 7 av 10 killar i högstadiet/gymnasiet anger att mår bra jämfört med att 5 av 10 tjejer och 3 av 10 i gruppen transkillar/transtejer/ickebinära och ungdomar som är osäkra på sin könsidentitet, säger Veronica Hermann.

- Hälsan påverkas av många olika faktorer som går att påverka och det måste vi göra så att förutsättningarna för god hälsa ökar bland alla men mest bland de som har störst risk för ohälsa, säger Veronica Hermann.

Här är en länk till rapporten: www.gotland.se/folkhalsostatistik

Jämställdhetsarbete i Region Gotland

Region Gotland har ett aktivt arbete med att utjämna skillnader utifrån kön. Frågan är viktig för regionen.

-Vi har bland annat gjort ett nytt uppföljningssystem för att tydliggöra arbetet än mer. Systemet innebär att varje förvaltning varje år har ett antal frågor att förhålla sig till - i vilken grad de arbetar med att ha med ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. När man aktivt arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv - kallas det jämställdhetsintegrering, berättar Katrin Rindlaug.

Under 2020 och 2021 har samtliga förskolor arbetat med att utveckla våldspreventiva metoder för verksamheten, och samtliga rektorer genomgår en jämställdhetsutbildning. 


Arbete mot våld i nära relationer

Under pandemin har Region Gotland arbetat särskilt mycket mot våld i nära relationer, vilket exempelvis syns i några filmer som beskriver relationsvåld och vilket stöd som finns på Gotland, för förövare, för utsatt och för barn som upplevt, sett, hört och/eller vistas i en våldsutsatt miljö.

Här är en länk till filmerna: www.gotland.se/våldinärarelationer