Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunala gymnasieskolan på Gotland tål att jämföras

Publicerad 2022-03-03 15:51
Idag kom kommunrapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2022, där Sveriges Kommuner och Regioner ger en överskådlig bild av hur det går för gymnasieeleverna i landet. Den visar att Gotlands kommunala gymnasieskola i en jämförelse stora delar har värden som ligger i mitten, men utmärker sig särskilt när det gäller betygspoängen.

I ”Öppna jämförelser av gymnasieskolan” jämförs bland annat studieresultaten kommunerna emellan liksom övergången från gymnasieskola till arbete och fortsatta studier. Syftet med kommunrapporten ”öppna jämförelser” är att ge kommuner ett underlag för analyser och utveckling av sin gymnasieutbildning.

Årets rapport beskriver gymnasieskolans resultat läsåret 2020/21. Nyckeltalen beskriver läget dels utifrån elevernas hemkommun[1] och dels för den gymnasieverksamhet som kommunen själv ansvarar för.

Wisbygymnasiet uppvisar höga studieresultat

Wisbygymnasiet, den kommunala gymnasieskolan på Gotland, uppvisar goda resultat med en genomsnittlig betygspoäng på 14,9 för elever med examen eller studiebevis. Rikets siffra var förra året 14,5. Det innebär att Wisbygymnasiet för tredje året i rad tillhör de 25 procent främsta gymnasieskolorna i riket när det gäller just betygspoängen.

Fler tar gymnasieexamen än vid förra jämförelsen

Andelen gymnasieelever som börjat på nationella program och sedan tar examen inom tre år (inklusive elever på introduktionsprogrammen) ökade förra året ur ett nationellt perspektiv. Rikets andel var då 79,6 procent. På Gotland tog en jämförelsevis lägre andel: 68,2 procent av gymnasieeleverna samma år examen inom tre år. Men det är ändå en ökning med 4,3 procentenheter mot året innan.

Genomströmningen i utbildningarna håller rikssnittet

Genomströmningen på högskoleförberedande program är nationellt sett högre än på yrkesprogram. Men för båda programtyperna är variationen mellan kommunerna stora.

I den kommunala gymnasieskolan på Gotland nådde 79 procent av eleverna på de högskoleförberedande programmen examen inom tre år – något färre jämfört med året innan, då andelen var 81,9 procent. I riket var andelen för genomströmningen på högskoleförberedande program densamma - det vill säga 79 procent år 2021.

På Wisbygymnasiets yrkesprogram nådde 77,2 procent av eleverna examen inom tre år. Det är en ökning från föregående år med tre procentenheter. Riket hade också en viss ökningstendens för yrkesprogrammen där andelen gått från 74,3 år 2020 till var 74,9 procent år 2021.

Lägre andel högskolebehöriga yrkeselever behöver inte vara dåligt

När det gäller andelen gymnasieelever som tar examen inom 4 år ligger Gotland sämre till än riket. År 2021 var andelen på Wisbygymnasiet 69,4 procent, vilket är en minskning med 5,2 procentenheter sedan 2020. I riket var andelen 80,5 procent år 2021.

Också när det gäller att uppnå behörighet till högskola och universitet inom 4 år (med yrkesprogrammen inräknade) ligger kommunala gymnasieskolan på Gotland sämre till än riket. Andelen som uppnådde behörigheten inom fyra år var 48,2 procent, medan rikets andel var 57,8 procent. Gotland som gymnasieskolkommun hamnar dock även på detta jämförelseområde i mittfåran bland kommunerna - det vill säga som övriga 50 procent av kommunerna i landet.

- Vi är stolta och glada över att det går bra för våra elever och att Wisbygymnasiet fortfarande tillhör de 25 procent av rikets skolor med högst studieresultat. Att eleverna presterat detta under en tid med stora utmaningar är särskilt beundransvärt. När det gäller det lägre värdet kring behörighet till högre utbildning är det inte alls förvånande. Ungdomarna satsar hellre på yrkeskurserna som de har störst nytta av inför kommande arbetslivet, än att gå behörighetsgivande kurser till högskola. Branscherna vill också anställa personer som satsat på yrkeskompetensen, säger Peter Lerman som är rektor för kommunala Wisbygymnasiet.

Artikeln har uppdaterats beträffande rikts andel som får behörighet till högskola och universitet inom 4 år, då den var felaktig. 

[1] Alla elever i hemkommunen

[2] Elever med examen eller studiebevis

Till SKR:s statistiksida

Jämföraren Kolada 

Kommunrapporten för Gotland – öppna jämförelser gymnasieskola 2022 (pdf)