Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Risk- och sårbarhetsanalys

Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga, samt vara ett underlag för planering.

Analysen bidrar även till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Det finns alltså två syften som analyserna måste ta hänsyn till. Dels nyttan för den egna verksamheten. Dels att ge en samlad riskbild för hela samhället. Analyserna ger därmed ett bra beslutsunderlag. För inriktningen av arbetet inom krisberedskapsområdet. Resultatet kan bland annat användas för planering av övningar, utbildning och fördelning av medel.

Övergripande mål för Risk- och sårbarhetsanalyser är att:

 • Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
 • Ge underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten.
 • Utveckla förmågan att hantera kriser.
 • Ge förutsättningar för den fysiska planeringen.
 • Ge underlag för information till invånare och anställda.

För att stärka vår egen och samhällets krisberedskap. Tas det under början av varje mandatperiod fram en övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Analysen är en sammanställning av det arbete med risker och sårbarheter som pågår inom Region Gotland. Analysen ligger sedan till grund för krisledningsplanen som regionfullmäktige ska anta för varje ny mandatperiod.

Riskidentifiering är en kartläggning över de säkerhetsbrister och risker som finns inom verksamheten. Den utgör ett underlag för prioritering och planering av åtgärder. Riskidentifieringen utgör underlag för vidare riskanalys.

Riskanalys är en fördjupning av den eller de risker som identifierats i riskidentifieringen. En riskanalys går ut på att besvara de tre frågorna:

 • Vad kan hända?
 • Hur sannolikt är det?
 • Vad blir konsekvenserna?

Första frågan besvaras delvis i samband med riskidentifieringen. I analysfasen handlar det om att förfina beskrivningarna av riskscenarierna. Bedöma hur troligt det är att vart och ett av de identifierade scenarierna inträffar. Därefter bedöms konsekvenserna av händelserna. Kopplat till de värderingar som analysen bygger på.

Sårbarhetsanalys är en detaljerad analys av hur allvarligt och omfattande. En specifik händelse påverkar samhället eller den egna organisationen. Den fokuserar, i motsats till riskanalysen, på skyddsvärda system. Det skyddsvärda systemet kan vara i form av en befolkningsgrupp, en individ eller ett objekt.

Analysen lyfta fram vad för konsekvenser en viss händelse för med sig och hur organisationen hanterar, motstår och återhämtar sig från denna.

Vid genomförande av sårbarhetsanalys ställs frågor som:

 • Vad är skyddsvärt?
 • Vad kan hota det skyddsvärda?
 • Hur är dess förmåga att stå emot svåra påfrestningar?

Genom att utföra sårbarhetsanalyser. Utvecklar Regionen en bättre förmåga att hantera kriser. På så sätt minskar den totala sårbarheten. Sårbarhetsanalysen ska fungera som mål- och styrdokument för att öka riskmedvetenheten.