Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Risk- och sårbarhetsanalys

Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att öka medvetenheten och kunskapen om risker och sårbarhetens som kan påverka samhällsfunktioner, samt vara ett underlag för planering av åtgärder för att öka förmågan att motstå samhällsstörningar.

Analysen bidrar även till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Det finns två syften som analyserna måste ta hänsyn till. Dels nyttan för den egna verksamheten. Dels att ge en samlad riskbild för hela samhället. Analyserna ger därmed ett bra beslutsunderlag för inriktningen av arbetet inom beredskapsområdet. Resultatet kan även utgöra underlag till arbetet inom säkerhetsskydd. 

Övergripande mål för Risk- och sårbarhetsanalyser är att:

  • Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
  • Ge underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten.
  • Utveckla förmågan att hantera kriser.
  • Ge förutsättningar för den fysiska planeringen.
  • Ge underlag för information till invånare och anställda.