Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Platsutveckling

Region Gotland har sedan pandemins utbrott genomfört olika paket med stödåtgärder till det gotländska samhället. För att möjliggöra återstartsaktiviteter beslutades i regionfullmäktige i december 2021 om extra medel till landsbygdsutveckling och platsutveckling på 6 900 000 kronor.

Medlen har fördelats till satsningar som ska stärka prioriterade insatser i bygderna samt bidra till det strategiska arbetet för att skapa förutsättningar för Gotlands behov kring att utveckla attraktionskraften, stärka och utveckla näringslivet, främja hälsa och skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.  

Fördelning

Region Gotland har fördelat medlen till utvecklingsaktörer över hela Gotland på följande sätt:

 

Fårö, 1 miljon kronor                                         

Till förstärkning av infrastruktur och tillgänglighet.

  • Mottagare: Fårö bygderåd i samverkan med utvecklingsaktörer på Fårö.

 

Storsudret, 800 000 kronor                          

Till utveckling av vandringsled/cykelled mellan Fide och Burgsviks hamn.

  • Mottagare: Föreningen Banvallen.

 

Östra Gotland, 500 000 kronor                   

Till att förstärka infrastruktur, utveckla aktiviteter och öka paketering av upplevelser kopplat till naturturism på östra Gotland genom utveckling av Östkustleden.

  • Mottagare: Föreningen Östkustleden.

 

Roma, 1 miljon kronor           

Till stärkt platsutveckling och destinationsutveckling med fokus på att bland annat stärka samverkan, knyta ihop och marknadsföra Romas fem områden/destinationer; Gotland Grönt Centrum (Lövsta), Roma kyrkby, Roma Kungsgård, Sockerbruksområdet, Roma centrum (inklusive järnvägen).

  • Mottagare: Roma kungsgårds intresseförening i samverkan med utvecklingsaktörer i bygden.

 

Hemse, Fårösund, Slite och Klintehamn, 900 000 kronor per plats                

Insatsens mål är att stärka lokal platsutveckling, attraktionskraft och det systematiska och strategiska utvecklingsarbetet – utifrån modellen, bo & leva, verka och besöka. Målsättningar är ett förbättrat företagsklimat och ökat samarbete mellan Region Gotland, lokala utvecklingsaktörer och företagare.

  • Mottagare:
  • Knutpunkt Hemse Utveckling AB i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.
  • Slite Utveckling AB och Slite intresseförening i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.
  • Fårösunds Utveckling i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.
  • Klintetraktens framtid i samverkan med övriga utvecklingsaktörer i bygden.