Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel Sälle 1:36 - Samrådsförslag

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av elva nya fastigheter för bostäder på fastigheten Fröjel Sälle 1:36. Byggnaderna anpassas till att harmonisera med kulturlandskapet och den befintliga bebyggelsen i Sälle-området.

Planområdets läge

Detaljplanens område är lokaliserat i Fröjel på Gotlands västkust cirka 4 mil söder om Visby intill länsväg 140.

Tidplan

Detaljplanen har varit ute på samråd som avslutades 2022-11-30. Nu pågår arbete med att sammanställa alla inkomna synpunkter och ta fram ett förslag för granskning.


Ärendenummer
MBN 2020/3639

Frågor besvaras av

Planarkitekt Olle Sjöblom
tel. 0498-26 94 80

Planhandlingar - samråd

Utredningar - samråd