Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fröjel Sälle 1:36 - Samrådsförslag

Samrådsförslag

Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för Fröjel Sälle 1:36.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2022-10-18 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt på www.gotland.se/fröjelsälle från och med 2022-10-31 till och med 2022-11-30.

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av elva nya fastigheter för bostäder på fastigheten Fröjel Sälle 1:36. Byggnaderna anpassas till att harmonisera med kulturlandskapet och den befintliga bebyggelsen i Sälle-området.

Planområdets läge

Detaljplanens område är lokaliserat i Fröjel på Gotlands västkust cirka 4 mil söder om Visby intill länsväg 140.

Tidplan

Planuppdrag i miljö- och byggnämnden 2021-04-15, MBN §86.
Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan. Samrådet pågår till och med 2022-11-30.


Ärendenummer
MBN 2020/3639

Frågor besvaras av

Planarkitekt Olle Sjöblom
tel. 0498-26 94 80

Planhandlingar

Utredningar

Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP)