Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att enligt gällande lagar och regler utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med missbruksproblematik med flera.

Kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen om du har frågor eller synpunkter på vårt arbete. använd gärna länken Säg vad du tycker till höger.

 

Avdelningschef
Hanna Ogestad
hanna.ogestad@gotland.se

Verksamhetsutvecklare
Emma Eriksson
emma.eriksson@gotland.se

Controller
Emilie Jensen
emilie.jensen@gotland.se

Administrativ assistent
Carina Mellin
carina.mellin@gotland.se
 

Barn- och familjeenheten
Enhetschef Lars Olofsson
lars.olofsson@gotland.se

Enhetschef Cecilia Thun
cecilia.thun@gotland.se
 

Beroendeenheten (myndighetsutövning)
Enhetschef Maya Heckscher
maya.heckscher@gotland.se
 

Beroendeenhetens utförarverksamheter
(ADR, MiniMaria och boendesociala gruppen)
Enhetschef Henrik Söderdahl
henrik.soderdahl@gotland.se


Enheten för familjehem och familjerätt
Enhetschef Eva Hall
eva.hall@gotland.se
 

Enheten för HVB
Enhetschef Karolina Romehed
karolina.romehed@gotland.se
 

Familjefrid
Enhetschef Maya Heckscher
maya.heckscher@gotland.se
 

Familjestödsenheten
Enhetschef Anna Nordin
anna.nordin01@gotland.se
 

Stöd- och försörjningsenheten
Enhetschef Mari Bergström
mari.bergstrom@gotland.se


Familjerådgivningen
info@mentea.se