Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bra gjort av teknikförvaltningen att minska underskottet med över 40 miljoner

Publicerad 2022-02-09 15:30
Tekniska nämnden fick vid dagens sammanträde information om fjolårets resultat för teknikförvaltningen.
- Förvaltningen gjorde ett väldigt bra jobb under året genom att minska underskottet från det prognostiserade minus 53 miljoner till minus 12 miljoner, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Resultatet var förstås starkt påverkat av pandemin, och det gäller både på kostnads- och intäktssidan. Helårsprognosen pekade i april 2021 på minus 52,8 miljoner men teknikförvaltningens utfall för 2021 uppgick till minus 11, 6 miljoner. Minus 1,9 miljoner avser de skattefinansierade verksamheterna och minus 9,7 miljoner avser de avgiftsfinansierade verksamheterna. Att resultatet förbättrades under året beror på olika tilläggsanslag, men även av en rad omplaneringar där kostnader flyttats framåt. Bland annat har förvaltningen skjutit på en del rekryteringar men också underhåll.

Kollektivtrafiken underfinansierad

Det ekonomiska underskottet i de skattefinansierade verksamheterna beror i huvudsak på underfinansiering av öns kollektivtrafik efter att avtal tecknats med nuvarande operatör där miljökraven är betydligt högre ställda än i tidigare upphandlade avtal. Kollektivtrafiken utgör en fortsatt stor utmaning för nämnd och förvaltning.