Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-02-09 17:11
I dag, den 9 februari, har socialnämnden sammanträtt.
Bland annat har följande beslut fattats och/eller följande har informerats om:
 

Muntlig information avvikelser

Nämnden fick information om vad avvikelser är.
Kortfattat: Avvikelser är en viktig del i verksamhetens kvalitetsarbete.
 
 • En avvikelse uppstår när man som personal inte arbetar i enlighet med beslutade processer och rutiner.
 • Medarbetare SKA rapportera avvikelser.
 • Det är både bra och dåligt med ett högt antal avvikelser. Ett högt antal tyder på att man har god kännedom om att man ska lämna avvikelser och hur man gör det. Samtidigt kan det beskriva en verksamhet som har svårt att leva upp till de krav och rutiner som finns.
 • Avvikelser kan handla om utebliven dusch, låg bemanning, uteblivna skyddsåtgärder, missade läkemedel, personal som verbalt kränker en brukare med mera.
 • Alla avvikelser ska åtgärdas.
 • Om verksamheten bedömer en avvikelse som en allvarlig brist ska den utredas som misstänkt allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande.
 • Bedöms den som en Lex Sarah eller Lex Maria ska den anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • Ledamöterna fick också ta del av antalet avvikelser per särskilt boende.
 
Socialnämnden godkände informationen.
 
 
 

Kvalitetsuppföljning för särskilt boende Terra Nova

Nämnden fick ta del av en rapport om kvalitetsuppföljningen kring Terra Nova äldreboende.
Kortfattat:
 • Terra Nova äldreboende drivs sedan 2017 av Attendo.
 • Det har gjorts tre kvalitetsuppföljningar. Den sista gjordes i mars 2021.
 • Handlingsplan upprättades och godkändes i maj och man beslutade om att förvaltningen gör en uppföljning i november.
 • Vid uppföljning i november konstaterar förvaltningen fortsatta brister, bland annat kring avvikelser.
 • Förvaltningen inför ett kort intagningsstopp i december i väntan på svar om åtgärder Attendo ska vidta. 
 • Attendo har ombetts att lämna in månatliga rapporter till förvaltningen där de redovisar förbättringsinsatser.
 • Under nämnden i mars kommer beslut att tas kring avtalsförlängning.
 
Socialnämnden godkände rapporten.
 
 

Skrivelse till socialnämnden från personal

Nämnden fick information om den skrivelse som delar av personalgruppen på Hemse äldreboende skickat till nämnden. Personalen uttrycker oro bland annat för brister kring bemanning, insatser, och avvikelser.
 
Socialförvaltningen har utifrån skrivelsen haft möte med Attendo i Hemse. 
Med anledning av skrivelsen har en handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen kommer att ingå i den uppföljning som görs ett år efter att Attendo tog över äldreboendet.
 
Socialnämnden godkände informationen.
 
 

Bokslut 2021 

Socialnämnden godkände bokslutet där resultatet för år 2021 blev ett plus med 39 miljoner kronor. Prognosen var 20 miljoner kronor men ytterligare statsbidrag ökade resultatet.
 
Äldreomsorgen visar ett överskott medan individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar ett underskott. 
 
– Naturligtvis ser vi positivt på att vi går med ett stort totalt överskott. Och när det gäller statsbidragen ser vi att de gör stor nytta. Samtidigt hade vi velat kunna använda mer av statsbidragen i verksamheterna. Det finns en svårighet att ta emot och använda riktade statsbidrag, , säger Rolf Öström (M), ordförande i socialnämnden.
 
Exempel på statsbidrag är de 11 miljoner som använts till Äldreomsorgslyftet. 
Andra exempel är medel som använts till att motverka ensamhet och utveckla kvaliteten för personer med demenssjukdom, arbeta med psykisk hälsa, arbeta mot våld i nära relation och satsa på välfärdsteknik.
 
Socialnämnden godkände verksamhetsberättelsen.
 
 

Verksamhetsberättelse 2021

Året 2021 har fortsatt att präglas av pandemin i alla förvaltningens verksamheter. Ett särskilt fokus har legat på vaccinationer i samarbete med vaccinadministrationen.
 
De långsiktiga effekterna av pandemin är ännu inte helt tydliga. Det går att se att man ännu inte flyttar till särskilt boende i den utsträckning som man gjorde föra pandemin. Förvaltningen ser också långsiktiga risker med hur barn och ungdomar kan ha drabbats.
 
Digitalt har förvaltningen flyttat fram positionerna genom nya e-tjänster, digital akt, läkemedelsautomater, planeringsverktyg i mobilen, möjlighet till distansarbete med mera.
 
Byggnationer som pågår är ett nytt korttidsboende och en ny reception för individ- och familjeomsorgen.
 
Andra händelser är ett nytt LOV-avtal inom hemtjänsten, Vardaga har tagit över driften av Katthammarsviks äldreboende och Attendo har tagit över driften av Hemse äldreboende och Iliansgården.
 
Stora utbildningssatsningar är igång bland annat genom äldreomsorgslyftet (195 anställda), yrkesresan och Signs of safety inom individ- och familjeomsorgen.
 
Förvaltningen har fått lättare att rekrytera socionomer tack vare socionomprogrammet vid Uppsala universitet.
 
Förvaltningen går ytterligare framåt när det gäller fler medarbetare med heltidsanställningar men en önskan finns om att ännu fler ser möjligheten att gå upp i tid.
 
Socialnämnden godkände verksamhetsberättelsen.
 

Investeringsplan 10 år

Socialnämnden godkände förvaltningens investeringsplan för 2023-2032.
Investeringsplanen innehåller bland annat:
 • Plan kring byggande av nya särskilda boenden. Det behövs ett boende som är inflyttningsklart till 2025 och ett som är klart till 2028.
 • Det bedöms behövas ytterligare LSS-boende under denna period.
 
 

Upphandling driftentreprenad Sudergården – beslut om förfrågningsunderlag

Socialnämnden beslutade i februari 2021 att en upphandling av driften av Sudergården ska göras när nuvarande avtal löper ut 1 september 2023.
 
Förvaltningen föreslog ett förfrågningsunderlag enligt principen lägsta pris.
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade istället på att Sudergården skulle övertas av Region Gotland när avtalsperioden med Attendo går ut.
 
Socialnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag.
 
Ledamöter från Socialdemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.
 
 

Diagonalen

Sedan 2014 har socialförvaltningen ett samarbete med Röda Korset.
Istället för försörjningsstöd får individen lön när denne har sysselsättning där. Verksamheten Diagonalen är ett mycket välfungerande projekt som förvaltningen hoppas kunna utveckla ännu mer.
 
Nämnden godkände informationen.