Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-02-09 17:05
Under onsdagens digitala sammanträde behandlades 40 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

 

ÄRENDE 21: Rivning restaurangbyggnad (fd Kinakrogen)

Ur sammanfattningen: Åtgärden avser rivningslov för restaurangbyggnad på fastigheten Visby Södertull 11 som ligger inom område för detaljplan Visby innerstad, antagen 2010-02-22, med tillhörande Byggnadsordning. Fastigheten ligger även inom område av riksintresse för kulturmiljövården samt inom världsarvsstaden Visby (UNESCO).
Regionantikvarien avstyrker ansökan i sin helhet med hänvisning till byggnadens höga kulturhistoriska värden. Utöver lagkraven i PBL återfinns tillkommande stöd för att avslå rivningsansökan i bland annat Byggnadsordningens riktlinjer och riksintressebeskrivningen. En ansökan om rivning av trapphus och tillbyggnad (dock ej huvudbyggnad) har varit föremål för tidigare prövning (MBN 2019/6535). Ärendet avslogs av Miljö- och byggnämnden, vilket stod sig vid senare överprövning hos Länsstyrelsen (dnr. 403- 2708-2021).
I aktuell ansökan ingår bland annat en teknisk bedömning utförd av extern konsult (Tyréns). Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att rapporten visar på att byggnaden är i dåligt skick och att flertalet åtgärder krävs för att sätta byggnaden i stånd.
Förvaltningen anser dock att rapporten samtidigt visar på att det inte krävs några extraordinära insatser för att åstadkomma detta.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden avslår ansökan om rivningslov med stöd av 9 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

- Nämnden var enig om att inte bevilja rivningslov utan anser att det borde vara möjligt att genom renovering få fastigheten i skick igen, säger Ingemar Lundqvist, tf ordförande i Miljö- och byggnämnden.

 

ÄRENDE 7: Verksamhetsberättelse 2021

Ur sammanfattningen:
Förvaltningen ser en positiv trend inom förvaltningens målområden mål trots de speciella omständigheter som har varit under 2021 på grund av pandemi, vilket medfört att inte alla aktiviteter och verksamheter kunnat genomföras som planerat. Trots detta uppnår eller delvis uppnår förvaltningen sina mål för 2021.
Nämndens ekonomiska utfall för år 2021 visar på ett underskott på 5 993 tkr, det vill säga en negativ avvikelse. Intäkterna för året slutade på 7 981 tkr under budget samtidigt som kostnaderna blev 1 988 tkr lägre än budgeterad nivå.
Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och har fortsatt förändrade arbetssituationer i och med spridningen av Covid-19. Pandemin påverkar miljö- och byggnämndens (MBN) alla verksamheter. Den stora mängden turister som besökte Gotland har också påverkat enheterna på olika sätt.

Antalet bygglovsärenden har ökat exceptionellt. Tillsammans med en hög personalomsättning har det lett till att det har varit svårt att hålla den lagstadgade gränsen om 10 veckor.

Beslut:

· Miljö- och byggnämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2021
· Miljö- och byggnämnden godkänner överföring av ekonomiskt resultat 2021
· Miljö- och byggnämnden godkänner informationen av Internationellt arbete 2021

 

ÄRENDE 13: Othem Kilåkern 2

Ur sammanfattningen: Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-26 med syfte att ändra gällande detaljplan från ändamålet kontor till att möjliggöra för byggnad för äldre och personer med funktionsnedsättning. Tillskapande av vård- och omsorgslägenheter i Slite. Fastigheten ligger centralt i Slite samhälle med närhet till Cementa och Slite hamn. Fastigheten omfattar ca 1,2 ha och inhyser bland annat, servicehus med särskilt boende (Kilåkern), dagsjukvård, Folktandvård och vårdcentral. Sökanden önskar riva den delen av fastigheten som idag innehåller vårdcentral och ersätta med en ny byggnad i 3 plan med 60 st nya vård-och omsorgslägenheter som ska ansluta med den befintliga högre byggnadskroppen.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden är inte beredd att ändra detaljplanen för berörd fastighet Othem Kilåkern 2, i enlighet med 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

- Med anledning av att fastigheten ligger nära både hamnen i Slite och Cementa valde nämnden att avslå en ändring av gällande detaljplan, säger Ingemar Lundqvist, tf ordförande i Miljö- och byggnämnden.

 

ÄRENDE 14: Träkumla Tjängdarve 4:1

Ur sammanfattningen: Begäran om planbesked inkom 2021-09-27 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan, i syfte att upprätta detaljplan för ca 70 bostäder i flerfamiljshus, radhus och villor på fastigheten Träkumla Tjängdarve 4:1. Förslaget avser att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde i Visbys närhet. Det tätortsnära området är avsett att framför allt locka barnfamiljer och utgöra ett komplement till Visbys bostadsutveckling.

Beslut:

Miljö- och byggnämnden är inte beredd att upprätta detaljplan för berörd fastighet; Träkumla Tjängdarve 4:1, i enlighet med 5 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

- Här blev det en lång diskussion eftersom mycket är rätt. Det som gör att vi ändå inte kan tillåta att en detaljplan upprättas hänger på att VA-frågan inte går att lösa. I alla fall inte som det ser ut i dag, säger Ingemar Lundqvist, tf ordförande i Miljö- och byggnämnden.