Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-02-09 15:40
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade idag den 9 februari om sin verksamhetsberättelse för år 2021. På dagordningen fanns även investeringar för perioden 2023-2032 och kompetensförsörjningsfrågorna.

BUN godkände verksamhetsberättelsen för 2021

Ledamöterna i BUN behandlade idag nämndens verksamhetsberättelse för föregående år. Den samlade bedömningen är att nämndens verksamheter i hög utsträckning uppnår målen i styrkorten. Enkätundersökningar visar att elever och föräldrar är nöjda med verksamheterna.

BUN har dock ett negativt resultat på 9,1 miljoner kronor. Det fanns färre antal barn och elever i den kommunala skolverksamheten än planerat och fler i den fristående skolverksamheten. Detta påverkar på grundskolans ekonomi, liksom att ett ökat antal elever omfattas av tilläggsbelopp samt att fler elever är i behov av särskilt stöd.

Verksamheterna har klarat att hantera smittskyddsrestriktionerna till följd av coronapandemin under 2021.

Verksamhetsberättelsen anger att kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola är goda, men det finns stora skillnader i kunskapsresultaten mellan skolorna samt mellan pojkar och flickor. Arbetet för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna behöver fortsätta, konstateras det i årsberättelsen. Det finns en fortsatt stor kompetensförsörjningsutmaning att hantera framåt utifrån rådande lärarbrist. Både grundskolan och förskolan organiserar sig därför i större skolområden för att ekonomiskt och resursmässigt klara stödfunktioner, kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser och skapa likvärdiga lärmiljöer.

Antalet tillsvidareanställda inom BUN:s ansvarsområde ökade under 2021, medan antalet visstidsanställda minskar. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med -1,52 procentenheter från november 2020 till november 2021.

BUN beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021, efter mindre redaktionella förändringar.

Nämnden beslutade om tioårig investeringsplan

BUN fastställde idag sin investeringsplan för perioden 2023-2032 som beskriver behovet av investeringar och periodiskt underhåll. Det totala investeringsbehovet under perioden uppgår till cirka 600 miljoner kronor. Främst handlar det om nybyggnation, verksamhetsanpassningar, renovering och möbler/inventarier.

Investeringsbehovet för förskolor och grundskolor i Visbyområdet med nybyggnationer anpassningar och periodiskt underhåll fram till 2032 beräknas upp till 468 miljoner kronor. 150 miljoner har i planen avsatts för en ny två- eller tre-parallellig skola för upptagningsområdet Visborg, Vibble och Västerhejde. I planen finns även en ny förskola i Väskinde under 2022-2023 till en kostnad på cirka 32 miljoner kronor.

Därtill finns det behov av två nya idrottshallar för skolorna i Visby och Roma till en kostnad på 100 miljoner kronor.

Investeringsbehovet (inklusive periodiskt underhåll) för Klinte/Sudretlinjens förskolor och grundskolor beräknas till drygt 75 miljoner kronor. Sanda förskola har det största behovet - cirka 30 miljoner kronor fram till 2025 – för en nybyggnation med tre avdelningar som ska lösa förskolans lokalbehov.

På norra Gotland finns ett mindre investeringsbehov och då handlar det om att lösa lokalfrågan på Lärbro skolan när ett tillfälligt bygglov går ut för en paviljong, till en kostnad av två miljoner kronor.

BUN beslutade i enlighet förvaltningens förslag, men med ett tillägg på 40 miljoner kronor för idrottshallarna.

Nämnden tog del av en analys kring kompetensförsörjningen framåt

Ledamöterna tog idag del av en aktuell kompetensförsörjningsanalys från utbildnings- och arbetslivsförvaltingen. Skolverkets nya prognos visar att Gotland kommer att behöva rekrytera 800 behöriga lärare fram till år 2035. Gotland pekas ut som det län som har störst utmaning i relation till dagens lärarkår. Den största bristen väntas bli på ämneslärare inom grundskolans årskurs 7–9. Men det kommer även att fattas förskollärare och grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6.

Region Gotland arbetar brett med kompetensförsörjningsfrågan. Det handlar bland annat om att attrahera nyutexaminerade lärare genom ett samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland, att behålla grundskolelärare genom att anställa alternativa kompetenser som avlastar och att locka akademiker till läraryrket.

Den allmänna bilden av Region Gotland som arbetsgivare påverkar möjligheten att framför allt attrahera nya medarbetare, enligt utbildnings- och arbetslivsförvaltingens rapport.

BUN beslutade att godkänna rapporten.

Medarbetarundersökningen 2021 visar på positiva förflyttningar

BUN tog idag del av följde idag upp medarbetarundersökningen för år 2021. Den har visat på en positiv förskjutning inom samtliga områden för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som helhet. En större andel medarbetar känner engagemang i sitt arbete, man uppfattar att målen är tydliga och ledarskapet har utvecklats i flera verksamheter.

Typiska arbetsbelastningsfrågor uppvisar fortsatt lägre resultat i medarbetarenkäten. Flera chefer och avdelningar upplever stress på arbetsplatsen. Inom nämndens verksamhetsområde är det medarbetare inom förskolan som ger mest uttryck för upplevd stress. En fråga som också uppvisar fortsatt lågt betyg är nödvändig kompetensutveckling. Samtidigt visar tendenser att något fler inom nämndens verksamhetsområde kan tänka sig att rekommendera Region Gotland som arbetsplats.   

Handlingsplaner är under utarbetande i verksamheterna för att kunna åtgärda problemområdena.

BUN beslutade att godkänna informationen.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser