Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-02-08 14:39
Idag den 8 februari har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om sin verksamhetsberättelse för år 2021 och investeringsplanen för perioden 2023-2032.

Nämnden godkände verksamhetsberättelsen för 2021

GVN har idag godkänt sin verksamhetsberättelse för 2021, som beskriver hur det gått för nämnden och verksamheterna under föregående år. Den samlade bedömningen är att nämndens verksamheter i hög utsträckning uppnår målen i styrkorten och att nöjdhetsgraden bedöms vara hög.

Nämnden har ett positivt resultat på 5,4 miljoner kronor. Det som påverkar nämndens ekonomi och prognosarbetet är att en allt högre grad av ekonomin utgörs av riktade statsbidrag, som utgör en osäkerhetsfaktor.

En central del av verksamhetsberättelsen handlar om coronapandemins effekter på verksamheterna, som med kort varsel till följd av rådande smittskyddsläge, Folkhälsomyndighetens och regeringens olika beslut, tvingats ställa om och anpassa arbetssätt, rutiner och organisation.  Det har man lyckats bra med.

Under pandemin har efterfrågan på utbildning för vuxna ökat, då fler velat skola om sig. Förväntningarna på att vuxenutbildningen ska ”växla upp” märks också genom att allt fler statsbidrag blivit sökbara.

Pandemin till trots har den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde sjunkit med -0,36 procentenheter från november 2020 tillnovember 2021. Orsaken är troligen en anpassning av verksamheterna med bland annat distansarbete kopplade till pandemin. 

Investeringsplanen för perioden 2023-2033 har klubbats

Ledamöterna i GVN beslutade även om investeringsplanen för perioden 2023-2032 som utgör underlag för nämndens strategiska plan och budget 2023–2028. Det uppskattade investeringsbehovet för perioden 2023–2032 beräknas till cirka 140 miljoner kronor.

Cirka sju miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder på gymnasiet i form av exempelvis förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd under prognosperioden 2023–2032. Närmare 17 miljoner behövs även för investeringar i maskiner och inventarier framför allt på yrkesprogrammen.

För att klara en utökning av vuxenutbildnings verksamhet, som även omfattar   anpassnings- och underhållsarbete av befintliga lokaler (inklusive inventarier), behövs en investering på 63 miljoner kronor.

Folkhögskolan bedöms ha behov av förbättrad köksutrustning och disk för en kostnad av fem miljoner kronor under år 2025. Dessutom finns behov av att ersätta det slitna elevhemmet Nygårds i Hemse, där kostnaden uppskattats till 30 miljoner kronor till år 2030.

GVN beslutade i enlighet med förvaltningens förslag. Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att till nästa års investeringsplan göra en kostnadsberäkning för en ökad samlokalisering av Wisbygymnasiet.

Nämnden följde upp resultatet i medarbetarenkäten

GVN gjorde under dagens sammanträde en uppföljning av medarbetarundersökningen 2021, som visat på en positiv förskjutning inom samtliga områden för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som helhet. En större andel medarbetar känner engagemang i sitt arbete, man uppfattar att målen är tydliga och ledarskapet har utvecklats i flera verksamheter. Engagemangssiffrorna är särskilt talande för ungdomsavdelningen och avdelningen för arbetsliv och etablering.

Det finns dock en för stor andel medarbetare på övergripande förvaltningsnivå som sagt sig uppleva en hög stressnivå och konflikter på arbetsplatsen. Inom nämndens verksamhetsområde är det medarbetare inom gymnasieskolan som mest ger uttryck för upplevd stress. Handlingsplaner är under utarbetande i verksamheterna för att kunna göra förflyttningar både på positiva och negativa områden.

Nämnden beslutade att ta emot informationen.

Nämnden fick information om handlingsplan för psykisk hälsa

Nämnden informerades idag om arbetet med den regiongemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa som ska säkerställa att Region Gotlands det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och främjande arbetet för psykisk hälsa. Handlingsplanen innehåller en sammanställning av de aktiviteter som varje förvaltning, självständigt eller tillsammans, behöver prioritera.

Aktiviteter som särskilt rör GVN:s verksamhetsområde är bland annat inrättandet av en samordnad ledningsgrupp, med chefer från skola, elevhälsa, första linjen och habilitering, som i samverkan ska leda ett skolfrämjande utvecklingsarbete. I grunden är målet för aktiviteten att elever ska klara sin gymnasieutbildning.

En annan aktivitet i handlingsplanen är att utveckla ett samordnat och/eller integrerat arbetssätt för att kunna erbjuda ett nära stöd till unga vuxna som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta för att individen ska kunna klara egenförsörjning och vara en del av samhället.

Nämnden beslutade att ta emot informationen.

 

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn