Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rekordresultat för Region Gotland

Publicerad 2022-02-01 10:59
Årsresultatet för Region Gotland uppgår till 216 miljoner kronor för år 2021. Resultatet är mycket bra och överträffar resultatmålet för året. Det starka resultatet beror främst på att ekonomin återhämtat sig snabbare än vad prognoserna i början av året visade, vilket inneburit högre skatteintäkter.

Staten har också beslutat om stora riktade statsbidrag till vissa verksamheter samt att finansnettot är positivt till följd av att pensionsmedelsplaceringarna ökat i värde. Det goda resultatet möjliggör nödvändiga investeringar framåt samt att den ekonomiska ställningen stärks. Det finns också möjlighet att sätta av medel för att trygga framtida pensionsutbetalningar.

- Jag är stolt och glad över allt arbete som sker och att regionen visar ett så bra årsresultat. Nu finns goda förutsättningar för att finansiera nödvändiga investeringar samt att fortsätta utveckla Gotland. Långsiktighet och ordning i regionens ekonomi är det som tryggar en bra välfärd med vård, skola och omsorg och bidrar till ett attraktivt Gotland med fortsatt ökad befolkning, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

När budgeten för 2021 beslutades under hösten 2020 fanns en betydande osäkerhet kring hur pandemin skulle utvecklas och hur stor effekt vaccinationerna skulle få. Osäkerheten påverkade samhällsekonomin och det fanns tydliga farhågor om en ansträngd ekonomi även 2021.

Med facit i hand kan vi konstatera att det skett en betydligt bättre utveckling än vad prognoserna visade. Skatteintäkter och generella statsbidrag blev 183 miljoner kronor högre än vad som budgeterats. Den goda befolkningsutvecklingen på ön har också haft betydelse.

De riktade statsbidragen fortsätter också att öka. Ett riktat statsbidrag är ett bidrag som beslutas av staten för en begränsad tid och är riktat till en viss verksamhet. 2021 uppgick de riktade statsbidragen till 780 miljoner kronor. Det är en ökning med 54 miljoner kronor jämfört med 2020 och en ökning med 251 miljoner kronor jämfört med 2019. Till stor del består ökningen av bidrag till hälso- och sjukvården och socialtjänsten för ökade kostnader till följd av pandemin, men bidragen är även riktade till exempelvis skolan.

- Det är tacksamt att staten genom stöd till näringsliv och arbetsgivare hållit uppe sysselsättningen och därmed skatteintäkterna samt att man skjutit till pengar för att täcka ökade kostnader i samband med pandemin. Samtidigt är det många gånger svårt att planera verksamheten, eftersom villkoren för de riktade statsbidragen i vissa fall varit otydliga och kommit väldigt sent på året, säger Eva Nypelius.

Finansnettot, som är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader är positivt och uppgår till 61 miljoner kronor.

Tack vare den goda ekonomin har det också varit möjligt att besluta om ytterligare åtgärdspaket för att lindra effekterna av pandemin i det gotländska samhället. Flera beslut har tagits om stödåtgärder som riktar sig till näringslivet och civilsamhället.

- Jag är både glad och stolt över att vi lokalt på Gotland har haft väl fungerande samarbeten. Vi har kunnat stödja näringslivet, kultur- och fritidssektorn och civilsamhället så att de ska kunna hålla igång sina verksamheter, säger Eva Nypelius.

Den totala budgeten för regionens nämndsorganisation är 5,6 miljarder kronor. Totalt för nämnderna redovisas ett överskott mot budget på 54 miljoner kronor under 2021.

Överskottet beror till stor del på de riktade statsbidragen till framförallt hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att det varit minskad efterfrågan i vissa verksamheter till följd av pandemin. Att nämndernas verksamhet ryms inom beslutad budget är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi.

- Det är mycket glädjande att våra verksamheter även under 2021 har lyckats hantera pandemins effekter och samtidigt klarat av vårt viktiga samhällsuppdrag. Genom ett stort engagemang, samverkan över gränser och en fortsatt hög servicenivå har chefer och medarbetare skapat trygghet och bidragit - inte bara till ett historiskt ekonomiskt överskott, utan också till att skapa stolthet för Region Gotland som arbetsgivare och samhällsaktör, säger regiondirektör Peter Lindvall.  

Den 10 februari presenteras en bokslutskommuniké på regionstyrelsens arbetsutskott, den innehåller ytterligare analys av den ekonomiska ställningen.