Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgängligheten hos vårdcentralerna upplevs som god trots pandemi

Publicerad 2022-02-01 10:08
De flesta gotländska patienter anser att de får besöka vårdcentralen inom rimlig tid och att de blir bemötta med respekt och värdighet. Patienterna är också nöjda med de sätt de kan komma i kontakt med vårdcentralen.
Det visar resultaten från den nationella patientenkäten i primärvården som Sveriges Kommuner och Regioner genomförde under 2021 och som redovisas i dag.
 
De allra flesta av de gotländska patienterna upplever även att det är enkelt att ta sig till sin vårdcentral. Patienterna uppger dock i betydligt lägre utsträckning än rikets genomsnitt att de får träffa samma läkare vid sina besök, 30,9 procent positiva svar mot rikets 51,3 procent. Generellt svarar män och personer 65 år och äldre mer positivt på sin upplevelse av den vård de har fått.
 
Resultaten mellan vårdcentralerna på Gotland varierar och som exempel har vårdcentralen Visborg högst resultat för samtliga sju dimensioner. Jämfört med den föregående undersökningen har exempelvis Slite vårdcentral förbättrat sina resultat för majoriteteten av dimensionerna och vårdcentralen Unicare har förbättrat sina resultat för samtliga dimensioner. Gotlands resultat är lägre än rikets genomsnitt för alla dimensioner utom dimensionen Tillgänglighet där resultatet motsvarar rikets.

Beställarchef Yvonne Skovshoved ger följande kommentar till resultaten:

- Att våra resultat är lägre än rikets visar att vi behöver bli bättre inom flera områden, viktigaste området är ”kontinuitet och koordinering”. Kontinuitet är en mycket viktig faktor för patientnöjdhet och god kvalitet och som vi verkligen behöver komma till rätta med. I nuläget gör vi det främst genom att satsa på rekrytering av nya medarbetare men också genom att se på hur vi får dom redan anställda att vilja vara kvar och vara med och utveckla primärvården. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen och som bidragit till att ge verksamheterna underlag för sitt förbättringsarbete.

Verksamhetschef Marina Svensson vid Slite vårdcentral kommenterar:

- Det är roligt att se att vi förbättrat oss på flera områden och glädjande att våra patienter upplever en god tillgänglighet vilket är en av våra prioriteringar. Vi fortsätter att sträva mot bättre resultat.

Verksamhetschef Viktoria Storm, Vårdcentralen Unicare Gotland kommenterar:

- Våra patienter upplever förbättringar inom samtliga dimensioner och vår strävan är att ständigt förbättra- och utveckla vår verksamhet. Under hösten har en stor ombyggnation pågått utomhus runt vårdcentral vilket kan ha påverkat upplevelsen av hur tillgänglig vår vårdcentral uppfattas.

Bakgrund

Under hösten 2021 deltog samtliga regioner i en undersökning i primärvården. På Gotland skickades cirka 1 400 inbjudningar att svara på en enkät till slumpvis utvalda personer som genomfört ett läkarbesök under september månad. Knappt hälften, 44,4% svarade på enkäten vilket är högst andel av alla regioner.
 
I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner. Dimensionerna är grupper av frågor inom tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck. Resultat för dessa redovisas som ett värde mellan 0 till 100.
Andel positiva svar redovisas i procent och motsvarar de som svarat fyra eller fem på den femgradiga svarsskalan.
 
Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner.