Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Planprogram för Salthamn och Tjauls i Lummelunda- och Väskinde-
området

Miljö- och byggnämnden har, 2022-06-22, godkänt samhällsbyggnadsförvaltningens reviderade förslag till planprogram för rubricerat område.

Programmets syfte är att utreda förutsättningarna för att i ett större sammanhang pröva möjligheten att upprätta detaljplaner utveckling av området för bostäder, hotellverksamhet, handel, restaurang, trädgårdsanläggningar etc. Beskrivning av framtida detaljplaners utgångspunkter och mål framgår av programmet.

Samrådet pågick mellan 27 januari - 26 februari 2022. Ett tjugotal yttranden inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa har redovisats i en samrådsredogörelse som ligger till grund för det reviderade planprogrammet.

Samtliga planhandlingar och utredningar finns att ta del av under flikarna planhandlingar & utredningar/inventeringar.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Ludvig Svedjer, ludvig.svedjer@gotland.se, 0498-269161.