Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strategisk hållbar bemanning och hållbar arbetstidsförläggning

Region Gotland arbetar för att vara en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. Hållbar arbetstidsförläggning är en viktig del i arbetet för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det är även en viktig förutsättning för att på bästa sätt kunna utföra vårt uppdrag till dem vi finns till för.

Hållbar arbetstidsförläggning är ett arbete som ska ge ett förhållningssätt utifrån tre perspektiv, där vi;

  • Värnar om medarbetarens hälsa och skapar förutsättningar för främsta möjlighet till ett långsiktigt och hållbart arbetsliv, där arbetstidsförläggningen inte ökar risken för ohälsa.
  • Försöker skapa arbetstidsscheman som tar hänsyn till behovet i uppdraget, där vi kan ge säkra, trygga och tillgängliga samhällsinsatser.
  • Tar ansvar för och värnar om det skatteunderlag som används för att bedriva verksamhetens uppdrag.

Hållbar arbetstidsförläggning är med andra ord ett ansvar och en viktig förutsättning för att Region Gotlands verksamheter framåt ska fungera och kunna leverera samhällsinsatser, inom ramen för vårt uppdrag. Regionens arbetstidsförläggning ska utgå från våra olika samhällsuppdrag, lagar och avtal samt aktuell forskning inom området. För oss är det även viktigt att medarbetarna ges utrymme för delaktighet inom dessa ramar.

Inom ramen för verksamhetsplaneringen är en hållbar arbetstidsförläggning vägledande. Vi eftersträvar att våra medarbetare ska ges möjlighet till ett långt och friskt arbetsliv, där återhämtning är ett ledord.

Varför hållbar arbetstidsförläggning?

Det finns risker med viss arbetstidsförläggning som exempelvis störd sömn och trötthet. Dessutom finns vetenskapliga studier som påvisar att viss arbetstidsförläggning har negativa effekter på prestationsförmåga, reaktionshastighet, uppmärksamhet, säkerhet och innebär en ökad risk för arbetsskador och olycksfall.

Det är därför oerhört viktigt att både vi som arbetsgivare och du som medarbetare arbetar med hållbar arbetstidsförläggning för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv men även för att ge förutsättningar för god hälsa.