Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet till förskoleklass

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Romaskolan att ha en informationsträff för väljande vårdnadshavare den 25 januari kl.16.00-18.00.
Möteslänk till den 25/1:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRlM2MzOWEtMjNkYy00YWJmLWE4MjMtZjdkZWI5MDQwYjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%221c7ab672-0c02-457f-84a5-2002b408dd9f%22%7d

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget. 

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval