Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Garda skola att ha en digital informationsträff för väljande vårdnadshavare den 28 januari kl. 8.30-11.00.

Möteslänk till 28/1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE2OTY5YjAtYmFmOS00MTUyLWJmMWItMzZlMzE0ZTM5MjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%226133f259-9889-4d03-b750-d4fcf9a3628e%22%7d

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget.

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval