Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Högbyskolan att ha digitalt öppet hus för väljande vårdnadshavare den 26 januari kl.15.30-16.30.

Möteslänk till den 26/1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjliMTQ4NGUtNzJkZC00MGI5LTk2YTMtZDRmZDYyMTgxMTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%226637db4d-6f02-4d20-8ec0-46054e66274e%22%7d

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget. 

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval