Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Dalhemskolan att ha en digital informationsträff för väljande vårdnadshavare den 26 januari kl.17.00.

Möteslänk till den 26/1: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmQzYzNjNjUtODYwZC00MmYyLWI4NTAtODFmN2VhNGRkYjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%221cf28998-8527-442c-aead-146b1c4f2b7b%22%7d

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget.

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval