Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Kräklingbo skola att ha en informationsträff för väljande vårdnadshavare den 19 januari kl.16.00.

Möteslänk till den 19/1:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlkYWRiNjMtMmEyOC00MGU3LTgxNmUtNjMzNmU0NTE1NTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%221cf28998-8527-442c-aead-146b1c4f2b7b%22%7d

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget. 

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval