Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet till årskurs 7

Inför skolvalet till årskurs 7 kommer Södervärnskolan att ha en digital informationsträff för väljande vårdnadshavare den 25 januari kl.17.30.

Möteslänk till den 25/1: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJjOTBmNTktNDk0Ny00ZWE3LTliMTctNGIwN2YwMjU5NTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%22974e8e28-ad37-4497-9183-46ca36a3d2f3%22%7d

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget.

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval