Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Polhemskolan att ha ett digitalt informationsmöte den 17 januari kl.16.00-17.00 för väljande vårdnadshavare.

Möteslänk till den 17/1: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EyZDkwYzEtOGNlOS00ZDU0LThkNmItOTE1ZDc4ZGRlZTI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%2220330c69-28b7-4c5f-82f2-76ba21d5a4d3%22%7d

Vi reserverar oss för ändringar utifrån pandemiläget. 

Sista dag för skolvalet är den 5 februari.

Mer information: www.gotland.se/skolval