Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att träffa oss inför skolvalet

Inför skolvalet till förskoleklass kommer Lyckåkerskolan att ha en informationsträff för väljande vårdnadshavare den 27 januari kl.18.30.

Vi bjuder in till en fysisk träff på Lyckåkerskolan där vi informerar om hur vi arbetar i skolan och man kan titta på våra lokaler.

Vi kommer att dela upp er som kommer i små grupper. Vi kommer att vara i flera stora rum, så att vi kan hålla ordentligt med avstånd. 

För att kunna planera och veta hur många som vill delta fysiskt behöver vi få en föranmälan kring deltagandet via e-post: tommie.ahlby@gotland.se

Vi reserverar oss för att det kan bli förändringar utifrån pandemiläget. 
 

Du kan även delta digitalt

Om du hellre vill delta digitalt samma dag och tid så går det bra. Möteslänk till den 27/1: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU4N2RhYzYtNDY1My00MTNiLWEwODktMjMwYTRlZDg0MzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd973045-39a9-435a-84ad-24f2bcc1eb5b%22%2c%22Oid%22%3a%2226efce19-6c43-4182-b5f2-6b56aade9a3c%22%7d

Bra om du loggar in en stund innan mötet startar.

Sista dag för skolvalet är den 5 februari. Mer information: www.gotland.se/skolval