Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt: Budget, verksamhetsplan och familjerådgivning

Publicerad 2021-12-08 15:24
I dag, den 8 december, har socialnämnden sammanträtt. Följande beslut har fattats.

Budget 2022

Socialnämnden beslutade att godkänna förutsättningar och fördelning av budgetramar för 2022. 
Den rambudget som nämnden tilldelats är på 1,518 miljarder kronor. Det ska räcka till förvaltningens verksamheter och till de tjänster som köps från privata utförare.
 
Det är svårt att bedöma det ekonomiska läget kommande år med hänsyn till pågående pandemi och osäkerheten kring statsbidragen. 
 
För vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, som främst avser äldreomsorg, är bedömningen att det blir ett överskott. I och med att antalet äldre blir fler ökar också behovet av insatser. Denna ökning finansieras med statliga medel från resursfördelningsmodellen. 
 
LSS-verksamheten är underfinansierad. Verksamheten bedrivs med mycket låga kostnaderna nationellt sett samtidigt som det är stora underskott mot budget. 
 
För individ- och familjeomsorgen är bedömningen att det kommer fortsätta att vara ett litet underskott mot budget. Satsningar för att minska antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården ger effekt, samtidigt råder en osäkerhet kring behovet av försörjningsstöd beroende på pandemins utveckling
 
– Vi har goda förhoppningar om att även denna budget kommer att vara i balans, precis som de tre senaste åren, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
 
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till totalt 54,4 miljoner kronor. 
 
Pengarna går till:
  • Om- och tillbyggnad av äldreboendet Tingsbrogården 24 miljoner kronor (totalt 59 miljoner kronor)
  • Ny gruppbostad på Terra Nova i Visby 22,2 miljoner kronor (totalt 30 miljoner kronor)
  • 5 miljoner kronor för verksamhetsanpassning och utrustning 
  • 3 miljoner kronor för investeringar i välfärdsteknik. 
 
För närvarande pågår byggandet av en ny korttidsenhet på Korpen i Visby. Tillträde sker under våren 2022. 
 
Under hösten 2021 påbörjades om- och tillbyggnad av entré och reception för individ- och familjeomsorgens lokaler på Polhemsgatan. Investeringsbudget var 13 miljoner kronor vilket förts över till teknikförvaltningen, som senare har fått tilläggsanslag för att kunna genomföra projektet. 
 
 
 

Verksamhetsplan 2022

Socialnämnden antog förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2022.
Verksamhetsplanen lyfter prioriterade områden och utifrån det sätts ett antal aktiviteter med mätbara mål upp.
 
Exempel på aktiviteter för 2022:
  • Öka sysselsättningsgraderna bland förvaltningens medarbetare
  • Öka andelen grundutbildade medarbetare
  • Förankra målbilden och färdplanen för God och nära vård inom hela förvaltningen
  • Utreda möjligheten till lågtröskelboende
  • Avdelningarna inventerar rutiner och riktlinjer för samhällsstörningar
  • Bygga upp en sammanhållen struktur inom förvaltningen för frågor kopplade till våld i nära relation
 
 
– Verksamhetsplanen tillsammans med budgeten är våra viktigaste styrmedel för att hålla i och utveckla arbetet på hela socialtjänstens område, säger Rolf Öström.
 
 
 

Kunskap om upphandlingsformer

I samband med verksamhetsplanen diskuterade nämnden hur nämnden och förvaltningen kan bredda kompetensen kring upphandling och olika upphandlingsformer.
 
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att titta på alternativa upphandlingsformer för vård- och omsorgsinsatser.
 
 
 

Upphandling familjerådgivning

Familjerådgivningen bedrivs av en privat aktör på uppdrag av Region Gotland.
Familjerådgivningen erbjuder hjälp och stöd för par i deras relationer.
År 2020 hade Familjerådgivningen 300 ärenden.
Nuvarande avtal sträcker sig fram till 31 augusti 2022.
 
Socialnämnden godkände på dagens möte det förfrågningsunderlag som nu ska gå ut till de företag som är intresserade av att driva familjerådgivningen från 1 september 2022. Sista anbudsdag är den 24 januari 2022.
 
 
 

Värd/värdinna på Kråkan

Socialnämnden tog beslut om ett medborgarförslag som kommit in. 
Förslaget handlade om att socialnämnden skulle bekosta en värd/värdinna på seniorboendet Kråkan i Hemse.
 
Nämnden avslog förslaget. Detta på grund av att det inte bedrivs någon omvårdnadsverksamhet på seniorboendet. De enskilda boende som behöver hjälp och stöd ansöker om insatser som exempelvis hemtjänst eller en annan form av boende om det behövs.
 
 
 

Matdistribution

Socialnämnden gav på nämndens sammanträde i april 2021 socialförvaltningen i uppdrag att utreda hur valfrihet kan införas inom matdistributionen i hemtjänsten.
 
Då införandet skulle kräva ytterligare ett separat system för att hantera tjänsten skulle brukare få ytterligare utförare att förhålla sig till. Vissa samordningsvinster kan även gå förlorade när en brukare behöver stöd med att värma eller äta maten. 
 
Socialnämnden beslutade att inte gå vidare med att utreda frågan om valfrihet (LOV) gällande matdistribution inom hemtjänsten.
 
– I nuläget går vi inte vidare. Men vi hoppas att vi kan lyfta frågan igen om förutsättningarna förändras, säger Rolf Öström.