Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Trombonen och Slagverket, del av Visby Visborg 1:9, Region Gotland

Miljö och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Ett förslag till ny detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2021-11-17 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådet avslutades 2021-12-22.

Bild över planprocessen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadskvarter med inslag av verksamhetslokaler som en del av utveckling av den nya stadsdelen Visborg.

Utbyggnaden ska enligt tidigare beslut hålla en hög kvalitet avseende arkitektur och hållbarhet där strukturen och bebyggelsemiljöns olika delar samverkar och skapar mervärden i det stora likväl som det lilla. Genom att detaljplanen sätter vissa ramar för skala, volym, utformning och disponering, skapas förutsättningar och möjlighet för att i kommande processer genom markanvisningstävling och bygglovsprövning utveckla en mer djupgående nivå. Det är då idéerna kring hur gestaltning och utformning mer i detalj, av byggnader, förgård, gårdar och stadsrum kan fördjupas för att skapa de mervärden, den hållbarhet och livskvalitet som Visborg representerar.

Strukturen i detaljplanen bygger vidare på befintlig rutnätsstruktur och möjliggör bostadskvarter med en blandning av flerbostadshus och radhus, varav ett kvarter är för kategoriboende för studenter eller särskilt boende. I planområdet också ett torg runt vilken lokaler för verksamheter ska finnas. Inom planområdets finns idag ett mindre skogsparti med tallar som till stora delar integrerats i strukturen. Tallar identifierades tidigt som särskilt viktiga för Visborg identitet och karaktär. Byggnadens höjd har också valts med utgångspunkt i tallarna, även om byggnaderna i begränsade delar får överstiga den höjden.

Bild 1 Planområdet ligger i korsningen Kung Oscars väg/Vädursgatan
Bild 1. Planområdet ligger i korsningen Kung Oscars väg/Vädursgatan.

Inom planområdet ligger Vädursgatan och Kung Oscars väg som blir huvudgator i området. Vädursgatan är viktigt för Visborg som helhet, särskilt som huvudstråk för gång och cykel som i höjd med torget korsar Kung Oscars väg. Den korsningen utgör en viktig nod i Visborg där bl.a. flera stråk för gång och cykel möts. Mot den mer trafikerade Vädursgatan föreslås lamellhus som får en så kallad ”tyst sida” mot bostadsgårdarna. För att bebyggelsen ej ska upplevas för kompakt och monoton är det här särskilt viktigt med en viss variation i stadsbilden vilket uppnås genom en varierad byggnadshöjd och inplacering mot gata. Genom en särskild omsorgsfull  utformning av sockelvåning, förgård och gata kan de tillsammans med variation i volym skapa de inbjudande och trygga miljöer som uppmuntrar till att gå och cykla.

Parkeringar för bilar löses i separat byggnad i planområdets södra. På så vis frigörs mer plats för utemiljöer och en högre exploateringsgrad. Utemiljöerna i anslutning till bostadsbebyggelsen ska erbjuda plats för lek och rekreation för boende, jämte lösningar för dagvatten, miljöhus, cykelparkeringar och parkeringar för rörelsehindrad. Gårdarna får också bebyggas med en gemensam lokal för umgänge, t.ex. ett växthus, men dessa ska inplaceras med hänsyn till att skapa goda rumsliga förutsättningar skapas för friytor.


Övrigt

Detaljplanen följer Bygg Gotland, översiktsplan för Region Gotland 2010-2025 antagen av KF 2010-06-14 §79  och den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby, antagen av KF 2009-12-14 § 172.

Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Samråd behöver inte genomföras med annat land enligt 6 kap §13 miljöbalken.

Följande samfälligheter/servitut berörs enligt fastighetsförteckningen:

Lr 09-VIS-886.1 (vatten och avlopp), Lr 09-VIS-981.1 (vatten och avlopp), Lr 09-VIS-892.1 (elektroniska kommunikationsnät), Ny 1 (elkabel), Ny 2 (telekabel), Ny 3 (fiberkabel), Ny 4 (fiberkabel)

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Samrådet är avslutat, det pågick från och med 2021-12-01 till och med 2021-12-22.

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och därefter skickas ut igen på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i miljö- och byggnämnden. Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.

Har du frågor, kontakta:
Annie Lovén, e-post: annie.loven@gotland.se (planarkitekt) eller
Richard Löwenborg, richard.lowenborg@gotland.se (planchef)

Planhandlingar

Utredningar