Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grönplan, programmet i-Tree samt skyltning av träd presenterades vid seminarium

Publicerad 2021-11-23 13:30
Våra träd är fantastiska på att göra oss tjänster. Bland annat avlastar de våra dagvattensystem genom att fördröja och rena vatten. Träden renar också luften från partiklar, bidrar med skugga och vindskydd och kan på så sätt minska nedkylnings- och uppvärmningskostnader.

Vid ett Region Gotland-seminarium den 23 november presenterades mycket nytt kring träd och gröna ytor:

  • Träden på allmän mark i Visby har inverterats, det finns cirka 4500 träd som avlastar dagvattensystemen genom att fördröja och rena vatten och de renar dessutom luften från partiklar. Med programmet i-Tree kan man ekonomiskt beräkna de ekosystemtjänster som träden bidrar med i ett område. Detta program kan man fortsättningsvis använda vid planering mm.
  • Det arbetas med en Grönplan för Gotland. En Grönplan som lyfter fram helhetsbilder i landskapet och därmed skapa bättre förutsättningar för att planera och förvalta Region Gotlands mark i samklang med önskad samhällsutbyggnad. Planen ska nu ut på samråd.
  • För att visualisera trädens fantastiska förmågor, har sju träd i Visby fått informationsskyltar. En parklind utanför Rådhuset på Visborg lagrar varje år 295 kilo koldioxid. Uppmärkta träden finns även pedagogiskt vid skolor med mera.

Tisdagen den 23 november arrangerades ett spännande och framtidsinriktat digitalt seminarium/workshop kring programmet i-Tree och Grönplan för politiker och tjänstepersoner inom Region Gotland. Ett 30-tal personer deltog.

Med programmet i-Tree kan man ekonomiskt beräkna de ekosystemtjänster som träden bidrar med i ett område. Teknikförvaltningen har under åren 2019-2020 inventerat träd på allmän platsmark i Visby, totalt cirka 4500 träd. För närvarande pågår en inventering av träd i tätorterna. Med verktyget/programmet i-Tree kan man räkna ut hur mycket varje träd bidrar till i form av ekosystemtjänster och ekonomisk samhällsnytta. Till exempel kan man ta reda på hur många kubikmeter vatten träden kan ta hand om när det regnar, vilket minskar belastningen på våra VA-system. Man kan även få fram hur stor mängd luftföroreningar som kan minskas med hjälp av trädens inverkan.

Grönplan

Region Gotland har tagit fram en Grönplan. Det är ett förvaltningsöverskridande projekt mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Grönplan omfattar Gotland i ett övergripande perspektiv men har fokus på tätorterna och avgränsar sig till offentligt tillgängliga grönytor. Målet är att lyfta fram helhetsbilder i landskapet och därmed skapa bättre förutsättningar för att planera och förvalta Region Gotlands mark i samklang med önskad samhällsutbyggnad.

Det görs även sociotopkarteringar och en kartläggning av ekosystemtjänster samt analys av ekologiska samband. Grönplan ska skickas ut på samråd snart.