Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tofta Sallmunds 4:1 (Tofta strand)

Syfte med detaljplanen

Syftet med planen är att stärka områdets funktion som en livfull mötesplats och besöksmål vid stranden, som är till för alla. Utvecklingen ska bidra till att uppnå Region Gotlands mål att öka sin attraktivitet som besöksmål i samklang med landskapets karaktär och naturens värden.

Planområdets läge

Planområdet ligger i södra Tofta, mellan stranden och Toftavägen. Närmste tätorter är Klintehamn (1,3 mil) och Visby (2 mil).

Tidplan

Samråd för planförslaget pågick från 2019-12-03 till 2019-01-09.
Planförslaget har varit ute för granskning under perioden 2022-10-03 - 2022-10-31. Nu pågår arbete att sammanställa granskningen och att ta fram ett förslag för antagande.

Ärendenummer

MBN 2019/1218 (fd. BN 2011/527)

Frågor besvaras av

Planarkitekt Oscar Lindster
tel. 0498-269149