Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Positiv utveckling i årets medarbetarundersökning

Publicerad 2021-11-11 15:00
Resultatet av årets medarbetarundersökning i Region Gotland visar på en utveckling som går i positiv riktning i flera avseenden. Index rörande ledarskap, attraktionskraft som arbetsgivare och en hållbar arbetsmiljö har förbättrats totalt sett.

Frågorna där de positiva svaren har ökat mest handlar om ledarskapet, stoltheten över att jobba i Region Gotland och kompetensutvecklingsmöjligheter. Fler medarbetare känner förtroende och att de har stöd i sitt arbete samt att deras arbete är meningsfullt. Positivt är också den höga svarsfrekvensen som ligger på 80 procent.

– Det är glädjande att se att vi fortsätter behålla en hög nivå och samtidigt gör flera förflyttningar i rätt riktning. Systematiskt arbete lönar sig, det kan vi bland annat utläsa av resultatet. Att förändra, utveckla och förbättra i en så här stor organisation som vår är ingen snabb process. Resultatet visar att vi behöver fortsätta att jobba med arbetsmiljön i vardagen och visa uthållighet och arbeta långsiktigt, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Distansarbete har pågått även under 2021 för de medarbetare som haft förutsättningar för det. Fler har arbetat hemifrån och fler anser sig även ha arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på distans, jämfört med förra året.

– Resultatet gällande distansarbete är bra input i vårt fortsatta arbete. Region Gotland vill kunna erbjuda en högre grad av flexibilitet för var arbetet kan utföras framöver, säger Lotta Israelsson, HR-direktör.

Stress och konflikter är två områden som identifierats tidigare och som fortsatt är prioriterade områden att arbeta med. Under hösten pågår också insatser för att öka medvetenhet och kunskap om grogrunder till konflikter, som en förebyggande åtgärd för hela organisationen.

Att ledarskapet är avgörande för att Region Gotland ska lyckas nå uppsatta mål och utveckla verksamheten är väl känt och att resultatet nu visar på fler engagerade ledare är ett steg i rätt riktning.

Nästa steg är att resultatet nu går vidare ut i hela organisationen för analys och åtgärder på alla nivåer i organisationen.