Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto: LikaOlika

Nu startar projektet med Lika Olika i gotländska skolor

Publicerad 2021-11-11 11:00
Sex gotländska skolor börjar nu arbetet med att införa Lika Olika-metoden i sina verksamheter. Syftet är att under tre år öka tolerans, civilkurage, respekt och självledarskap bland såväl elever och lärare som vårdnadshavare. Satsningen på Lika Olika görs i samarbete mellan Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland.

- Projektet med Lika Olika är ett komplement till vårt nuvarande värdegrundsarbete och ett stöd i elevhälsoarbetet. Vi hoppas det här kan ge oss nya insikter, idéer och tänk kring hur man kan arbeta med att utveckla relationerna mellan alla som finns i skolan och även relationerna mellan skolan och vårdnadshavare. Lika Olika handlar ju om att skapa tolerans för varandras olikheter, säger Jörgen Norström som är grundskolechef vid Region Gotland.

Sex grundskolor deltar

Det handlar om sex grundskolor: Norrbackaskolan, St. Hansskolan, Västerhejde skola, Eskelhem skola, Solklintskolan och Fole skola som under hösten och vintern startar upp arbetet med att implementera LikaOlika-metoden i skolan.

I en inledande fas sker så kallade förstudiesamtal med skolorna. Där identifieras varje skolas nuläge, särskilda styrkor, svagheter och behov. Förstudien sker i form av intervjuer med bland annat ledningsgrupp, elevhälsa samt representanter från personalgruppen. Eleverna deltar i förstudien genom att svara på målgruppsanpassade enkäter. Skolan arbetar sedan tillsammans med Lika Olika utifrån en anpassad plan för att skapa nya processer kring deras värdegrundsarbete.

Både elever, personal och vårdnadshavare berörs

Lika Olika-metoden kommer att omfatta både lärare, elever och vårdnadshavare. Skolorna kommer exempelvis att genomföra temaföreläsningar tillsammans med Mary Juusela som är grundare av metoden. Arbetet kommer även att ske i klassrummen utifrån övningar i en metodbok. Fokus ligger på att göra förflyttningar kring egna värderingar, fördomar, attityder, konsekvenstänk, beteenden, självkänsla och mycket mer. Ytterst handlar det om att skapa tolerans för varandras olikheter.

Medvetenheten och kunskapen behöver öka

Grundskolechefen hoppas på både kortsiktiga och långsiktiga effekter av arbetet i skolorna.

- På kort sikt hoppas vi att projektet ska bidra till en ökad medvetenhet om att mångfald berikar. Vi tror på att ta ut skolans värdegrundsarbete i samhället. Medvetenheten och kunskapen behöver öka på alla nivåer. I skolan, hemma och ute i samhället. Det här handlar om vilket samhälle vi vill leva i. På lite sikt hoppas vi att Lika Olika-arbetet ska bidra till att främja skolnärvaro. Mår man bra, känner sig respekterad och är en del av skolan så kommer man till skolan och det främjar goda studieresultat. Det ger eleverna en god grund att stå på inför deras fortsatta liv, säger Jörgen Norström.

Länsförsäkringar är fadder

Arbetet med metoden i skolorna på Gotland sker samarbete med Länsförsäkringar Gotland, som finns med som LikaOlika-fadder för fem av skolorna. Fadderskapet innebär att bolaget möjliggör arbetet med metoden finansiellt för dessa skolor.

- Att arbeta med värderingsfrågor och psykisk hälsa i tidig ålder är ett effektivt sätt att förebygga sociala och psykiska problem i framtiden. Vi går in med 750 000 kronor i den här satsningen för att vi anser det vara en fantastisk möjlighet att ytterligare sätta psykisk hälsa och kamratskap på schemat. Psykisk ohälsa är vår tids största samhällsproblem och det kräver att vi tar frågan på allvar och arbetar med det kontinuerligt och i olika åldrar, säger Sandra Nährstrand, HR-chef vid Länsförsäkringar Gotland.  

LikaOlikametoden

LikaOlika-metoden bygger på en studie som Mary Juusela, utbildare och föreläsare, genomförde mellan åren 2003 och 2013 under det hon bodde hemma hos 700 slumpmässigt utvalda familjer - alla med erfarenhet av adoption. Hon ville undersöka de underliggande psykologiska faktorer som får oss att antingen inkludera eller exkludera andra. Metoden Mary tagit fram handlar om att förebygga diskriminering och utanförskap bland både barn, unga och vuxna.

Läs mer om LikaOlika-metoden

Skolor som medverkar i satsningen

  • Västerhejde skola – start 8 november
  • Eskelhem skola – start 8 november
  • St: Hansskolan, Visby – start 11 november
  • Norrbackaskolan, Visby – start 11 november
  • Fole Skola – start våren 2022
  • Solklintsskolan – start våren 2022

Fler skolor har visat intresse att ansluta framöver.