Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rapport om allmän trafikplikt

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten en gång om året publicera en rapport om allmän trafikplikt.

Beslut om allmän trafikplikt togs i tekniska nämnden den 27 mars 2019. Det började gälla den 14 juni 2020, i samband med att det nuvarande trafikavtalet trädde i kraft.

Här finns den första rapporten angående år 2020 för nerladdning. Observera att vissa siffror endast avser andra halvåret.