Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-10-20 14:09
På mötet idag, onsdag den 20 oktober 2021, fick nämnden bland annat en rapport om uppföljning av Folktandvården i Slite och en ekonomisk månadsrapport efter september månad, som är påverkad av den pågående pandemin.

Färre uteblir till tandvårdsbesök efter höjd uteblivandeavgift

Höjning av uteblivandetaxan för barn och ungdomar i tandvården till 500 kronor har givit god effekt med minskade uteblivanden, vilket medfört att befintliga resurser har kunnat utnyttjas bättre. Antalet som har uteblivit har minskat med elva procent. Det konstaterar Göran Gynther, tandvårdschef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i sin rapport om resultatet av att uteblivandetaxan höjdes för barn och ungdomar i tandvården.
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden önskar uppföljning av ärendet i samband med delårsrapport 2, 2022.

Redovisning av uppdrag: Uppföljning av Folktandvården i Slite

Tandvårdschef Göran Gynther informerade hälso- och sjukvårdsnämnden:
 • Trots en rad olika rekryteringsinsatser i olika omgångar är status idag detsamma som det varit i flera år med endast en tandläkare på deltid (3 dagar/vecka) och en tandhygienist 1 dag/vecka på folktandvården i Slite. 
 • Tandvårdskliniken i Slite har i dagsläget cirka 2 500 patienter (cirka 950 barn och cirka 1550 vuxna) som får sin tandvård på kliniken. Det kräver två tandläkare och en tandhygienist för att kunna erbjuda en god tillgänglighet av tandvård med hög kvalitet.
 • Tandvården har sedan fyra månader tillbaka endast en tandläkare på den andra två-tandläkarkliniken i Hemse, då rekryteringsförsök dit hittills varit helt resultatlösa.
 • Till den stora kliniken i Visby har det varit relativt enkelt att rekrytera nyexaminerade tandläkare då dessa upplever en stor trygghet med att ha många kollegor för stöd och handledning.
 • Förvaltningen bedömer att en fortsatt drift av de minsta landsortsklinikerna kommer att medföra att dessa kliniker har stora svårigheter att erbjuda en god tillgänglighet av tandvård då de klinikerna inte lyckas bemannas fullt ut. Detta riskerar att drabba patienterna negativt liksom personalens arbetsmiljö.

Redovisning av uppdrag. Fördjupad redogörelse kring frisktandvårdsavtal

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att nya frisktandvårdstavtal inte längre tecknas inom Folktandvården på Gotland från och med den 1 januari 2022. 
 • Förvaltningen bedömer att tandvårdens resurser kan utnyttjas bättre för patienter med större vårdbehov ifall nya frisktandvårdsavtal ej tecknas. 
 • På Gotland har knappt fyra procent (cirka 650 av ca 17000 patienter) av Folktandvårdens vuxna patienter ett frisktandvårdsavtal. 
 • Avtalen har ökat mycket senaste året på grund inflyttning av patienter från fastlandet med avtal. 
 • Frisktandvård kräver mycket administrativt arbete. På Gotland upptar det cirka 1 dag/vecka för 1 sköterska/administratör (förutom merarbetet för respektive vårdgivare).
Månadsrapport september: Resultatet påverkat av pandemin 
Markus Swahn, ekonomichef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar kort om det ekonomiska resultatet för september månad:
 • Hälso- och sjukvården har för perioden januari – september ett utfall som är 7 miljoner bättre än budget. Intäkter avviker positivt med 128 miljoner och kostnader avviker negativt med 120 miljoner. 
 • De stora avvikelserna kan till stor del hänvisas till pandemin som genererar höga intäkter och bidrag men även kostnader.
 • Kostnadsutvecklingen för perioden är 12 procent där hanteringen av pandemin är bidragande till denna kostnadsökning, bland annat i form av ökade kostnader för utomlänsvård samt personal. 

Svar på remiss av promemoria "Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler"

I sitt remissvar välkomnar hälso- och sjukvårdsnämnden att bosättningskravet upphör eftersom det blir en harmonisering av hur sprututbytet handhas jämfört med övrig sjukvård. 
 
- Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska regionerna ge öppenvård och omedelbar vård även till personer som inte är bosatta i den egna regionen. En konsekvens av detta kan vara att lagändringen medför ett ökat behov av sprututbyte sommartid då Gotlands befolkning ökar markant, konstaterar nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).