Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt den 14 oktober 2021

Publicerad 2021-10-14 17:00
På dagens digitala sammanträde för miljö- och byggnämnden fick ledamöterna bland annat ta ställning till revidering av lokala föreskrifter och en detaljplan i Vibble (öster om Toftavägen).

På sammanträdet behandlades 47 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

 

Ärende 6: Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Beslut: Miljö- och byggnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att revidera lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt bifogat förslag med justering i dokumentets 2 § Grundvattentäkter där texten i tredje raden ändras till:
• För att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt fordras anmälan till miljö- och byggnämnden.
• Anmälan enligt dessa bestämmelser krävs inte för grundvattentäkt som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken.

Sammanfattning från kallelsen: Befintliga lokala föreskrifter antogs år 2003 och är nu så pass gamla att en översyn behöver ske. Behov har även uppstått av att införa nya föreskrifter för att förbättra skydd av grundvatten. Förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön presenterades för nämnden 2021-03-16. Förslaget har under juni-juli 2021 kommunicerats med tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, Länsstyrelsen, LRF Gotland, lokala brunnsborrarföretag, branschorganisation för brunnsborrare och värmepumpar, vattenråden, några föreningar samt allmänhet.

Yttrande har kommit in från Gothemsåns vattenråd, Länsstyrelsen samt LRF Gotland. Gothemsåns vattenråd är positiva till tillståndsplikt för bergvärme med mera och föreslår viss justering av föreskriftstext i § 4. Länsstyrelsen är mycket positiv till förslag att införa tillståndsplikt för att inrätta och använda en grundvattentäkt, § 2, och har i övrigt inga synpunkter på ändringar. LRF Gotland föreslår begränsningar av tillståndsplikt för grundvattentäkter, § 2, är positiva till tillståndsplikt för bergvärme med mera, § 4, samt föreslår ett förtydligande av föreskrift för spridning av gödsel, § 7. Inkomna yttranden har inte medfört någon ändring av förslag till tillståndsplikt för inrättande av ny grundvattentäkt eller förslag till tillståndsplikt för inrättande av bergvärme med mera. Inkommen synpunkt om ändring i förslag till krav vid spridning av gödsel med mera inom detaljplanelagt område har skett enligt förslag om förtydligande.

Förslag till nya föreskrifter stödjer miljömålet Grundvatten av god kvalitet som även ingår i miljö- och byggnämndens miljöprioriteringar i verksamhetsplan för 2021.

- De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön är viktiga, säger nämndens ordförande Ingemar Lundqvist. Särskilt viktigt att det att skydda vattnet och allra helst djupborrning som ofta är fallet vid energiborrning.

 

Ärende 9: Detaljplan för Västerhejde Vibble 1:6 mfl samråd - Samråd

Beslut: Samhällsbyggnadsförvaltningen ska samråda med planförslaget, daterat 2021-09-29, enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen.

Sammanfattning från kallelsen: Planens syfte är att göra det möjligt att bygga ett bostadsområde som har karaktären av en trädgårdsstad.

Planen ska bidra till att öka variationen av bostäder i Vibble och stärka den bebyggda kopplingen mellan Visby och Vibble. Bostäderna placeras med hänsyn till Toftavägen och vattenverket. Planen möjliggör cirka 50 bostäder i form av radhus, parhus och ett mindre flerbostadshus.

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

- Det är alltid roligt när en detaljplan tar ett steg till i processen. Vi behöver som bekant öka bostadsbyggandet på Gotland, säger Ingemar Lundqvist.