Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökad dialog och mer pengar till landsbygdsutveckling på Gotland

Publicerad 2021-10-01 14:00
Vid regionstyrelsens sammanträde i veckan togs två beslut som rör landsbygdsutveckling på Gotland, om mer pengar till lokalt utvecklingsbidrag och etablering av ett pilotprojekt för ökad samverkan på Gotlands bygder.

Region Gotland och Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS) har stärkt sitt samarbete under det senaste året genom ett lokalt utvecklingsbidrag. GUBIS har hittills hjälpt Region Gotland med fördelningen av 1 miljon kronor till utvecklingsinsatser över hela ön. Vid regionstyrelsens sammanträde beslutades nu att bevilja ytterligare 1 miljon kronor till lokalt utvecklingsbidrag. Totalt kommer 2 miljoner kronor att komma utvecklingsaktörer till nytta över hela ön inom ramen för denna satsning under pandemin.

- Investeringarna i Gotlands utveckling ska ske med en tydlig lokal förankring. Det är ett av de viktigaste syftena med att GUBIS fått uppdraget att förvalta och fördela det lokala utvecklingsbidraget. På det här sättet vill Region Gotland möjliggöra utveckling i öns alla bygder och förstärka attraktionskraften i socknarna och den redan starka entreprenörsandan, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

I utredningen om framtidens skola på Gotland identifierades ett starkt engagemang i Gotlands bygder, och en vilja till dialog och samhandling, från såväl lokalt näringsliv som lokala utvecklingsaktörer.

För att utveckla dialogen mellan Region Gotland och bygderna beslutade regionstyrelsen i veckans möte att erbjuda föreningen GUBIS att bli projektägare för ett nytt pilotprojekt. Projektets fokus ska vara på utveckling av den lokala attraktionskraften, fler bostäder till gagn för barnfamiljer och ökad samverkan mellan bygd och skola.

Pilotprojektet ska genomföras runt två skolor, Kräklingbo skola (förskola och årskurs 1-6) och Stenkyrka skola (förskola och årskurs 1-6) med sina respektive upptagningsområden. Arbetet sker tillsammans med Region Gotland och pilotprojektet ska pågå under perioden 2021-2024. Under hösten 2021 ska GUBIS inkomma med projektansökan och förslag på projektplan till Region Gotland.

- Projektet behöver ledas av en regional utvecklingsaktör med bred förankring inom landsbygdsutveckling och erfarenhet av att driva regionala utvecklingsprojekt. GUBIS samlar öns 12 utvecklingsbolag och är en viktig samverkanspartner till Region Gotland när det gäller landsbygdsutveckling. Region Gotland gör bedömningen att GUBIS har den erfarenhet, kompetens och de resurser som krävs för att driva dessa processer vidare. Region Gotland ser fram emot fortsatt god samverkan, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsen ordförande.

- Vi tycker det är roligt att vi återigen får förtroendet att se till så att 1 miljon kronor blir fördelade till bra projekt och investeringar som gynnar landsbygderna. Den förra miljonen fick en bra spridning runt om på ön till många olika satsningar. Vi ser också att ett bra samarbete med Region Gotland är till fördel för hela Gotland och vi ser med tillförsikt framemot att få vara med och driva pilotprojektet för ökad attraktionskraft på landsbygden, säger Kristina Olsson, ordförande Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS)


Läs mer om lokalt utvecklingsbidrag och GUBIS