Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-09-16 15:30
Idag den 16 september har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 som visar på ett prognosticerat resultat på 4,5 miljoner kronor.

GVN fastställde idag delårsrapport 2 för budgetåret 2021. Prognosen för helåret 2021 baserad på augusti månads utfall visar på ett positivt resultat på 4,5 miljoner kronor. Detta är en förbättring i jämförelse med april månad där prognosen beräknades bli 2,2 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron minskar

Delårsrapporten visar att sjukfrånvaron minskat inom samtliga avdelningar som nämnden ansvarar för. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med -1,20 procentenheter från juli 2020 till juli 2021. För kvinnorna har sjukfrånvaron sjunkit med -1,75 enheter, från 5,17 procent 2020 till 3,42 procent 2021. För männens del har den sjunkit med - 0,32 enheter, från 4,71 procent 2020 till 4,39 procent 2021.

Kompetensförsörjning är en utmaning

I delårsrapporten konstateras att kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är en av nämndens största utmaningar. En effekt av pågående coronapandemin är att fler människor gör omställningar i livet och det innebär att verksamheterna som ansvarar för arbetsmarknad och etablering har fått ett ökat antal deltagare och att efterfrågan av vuxenutbildning inom alla områden är stort. Sammanställningen av resultaten för eleverna på Wisbygymnasiet läsåret 2020/21 visar på en relativt liten påverkan av genomströmning och studieresultat med anledning av pandemin. Flyktingmottagandet förväntas öka under hösten – Lotsen - den centrala mottagningsverksamheten och avdelningen arbetsliv och etablering har beredskap för detta.

Nämnden ska lämna synpunkter kring organisationen för arbetsmarknadsinsatser

Under dagens sammanträde behandlade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ärendet om organisationen för Region Gotlands arbetsmarknadsinsatser. Frågan har aktualiserats genom den genomförda arbetsmarknadsutredningen, vars syfte varit att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Det har handlat om att ge förslag på en lämplig ambitionsnivå och resursanvändning för arbetsmarknadsinsatser som utförs inom Region Gotland samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för regionens respektive verksamheter.

Med anledning av utredningens slutsatser vill regionfullmäktige att GVN ska få ansvaret för konkreta arbetsmarknadsinsatser. Därför har frågan om att flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till GVN remitteras till de aktuella nämnderna. Förvaltningen informerade GVN om att en gemensam arbetsgrupp nu bildats med representanter från socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som ska se närmare på frågan. Ärendet återkommer till nämnderna under första kvartalet 2022. Budgetberedningen ska därefter behandla ärendet i maj.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn