Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-09-13 15:34
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 13 september. Bland annat behandlades delårsrapport 2 som pekar på ett negativt resultat på nio miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2021 är baserad på augusti månads utfall. Det är en förbättring i jämförelse med den senaste prognosen för april månad med 400 000 kronor och det har särskilt särskolan, barn- och elevhälsan samt förskolan bidragit till. Grundskolan uppvisar en negativ prognos på drygt 11, 5 miljoner kronor och har behov av ramförstärkning inför kommande år. En negativ prognos lämnas även av särskolan på cirka 2,7 miljoner kronor. Förskolan har däremot lämnat en positiv prognos på drygt 3,2 miljoner kronor till delår 2.

Ekonomistyrningen har för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen inneburit stora utmaningar under 2021. Att hantera tilläggsäskandet från nämnden på drygt 17 miljoner kronor samtidigt som regionfullmäktige ställt krav på nämnderna att genomföra åtgärder för ett bokslut i balans, innebär en prövning.

Fler anställda under delår 2

Delårsrapport 2 visar att antalet anställda totalt sett har ökat med 30 personer från motsvarande period 2020. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 73, medan antalet tidsbegränsat anställda har minskat med -35 och främst då inom förskola och grundskola. Rekryteringsutmaningarna fortsätter att vara stora gällande lärare.

Färre har varit sjuka

Sjukfrånvaron inom BUN:s ansvarsområde har minskat på samtliga områden och skolformer. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med minus 1,45 procentenheter från juli 2020 till juli 2021. För kvinnor har sjukfrånvaron sjunkit med minus 1,52 enheter från 8,41 procent år 2020 till 6,89 procent år 2021. För männen har sjukfrånvaron sjunkit med minus 1,16 enheter, från 5,78 procent år 2020 till 4,62 procent år 2021.

Fristående skolor får kompensation

Nämnden beslutade i dag att kompensera de fristående grundskolorna: Atheneskolan, Guteskolan, Orionskolan och Montessori friskola med totalt 171 864 kronor plus sex procent moms på grund av att den kommunala grundskolan fått budgettillskott för år 2020. Kompensationen ges utifrån likavillkorsprincipen – det vill säga att ersättningen till skolor ska ske på lika villkor.

Nämnden beslutade om åtgärder utifrån revisionsgranskning

BUN:s ledamöter tog del av regionrevisorernas granskning av likvärdigheten i grundskolan. I granskningen bedöms Region Gotlands grundskolenheter inte ha förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning för sina elever. Ställningstagandet grundar sig på att tillgången till legitimerad och behörig lärarpersonal samt tillgång till en samlad elevhälsa skiljer sig åt mellan stora och små skolenheter. Förutsättningarna att erbjuda särskilt stöd i den form eller den omfattning som bäst gynnar elevens kunskapsutveckling varierar också.

Revisorerna (KPMG) bedömer att huvudmannen har vidtagit vissa åtgärder för att stärka likvärdigheten, men har begärt ett yttrande i från nämnden utifrån en rad rekommendationer.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har med anledning av det tagit fram ett förslag på åtgärder med målet om en likvärdig skola, som nämnden idag godkände. Det handlar bland annat om att förändra modellen för tilldelningen av resurser till de olika skolenheterna, göra en översyn av hur svenska som andraspråk är organiserat på varje skola, att rektorerna i högre utsträckning samordnar sig i större skolområden för att tillsammans skapa förutsättningar för att klara kravet på särskilt stöd enligt skollagen samt att vidareutveckla analysdelen i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser