Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionledningen - Lägg inte ner Bromma flygplats i förtid

Publicerad 2021-09-02 10:18
I veckan presenterade regeringens utredare Magnus Persson sin utredning om en eventuell förtida nedläggning av Bromma flygplats. Från Gotland vill vi återigen trycka på det oansvariga i om så skulle ske.

I utredningen, som genomfördes under mycket kort tid, slås fast att Bromma flygplats kan vara avvecklad till 2025-2027, om regeringen tar ett sådant beslut under nästa år.

-Pandemin har påverkat flygtrafiken och flygandet kraftigt. Vi har ändrat våra rörelsemönster och hur vi arbetar och umgås. Men att dra slutsatser om hur flygbehoven kommer se ut i det postpandemiska samhället redan nu är oansvarigt och riskerar att landa väldigt fel. På Gotland har vi exempelvis nu under sommaren sett att flygandet ökat mer än prognosticerat, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Bromma är en av de viktigaste målpunkterna för flyg till och från Gotland. Närheten i total restid till Stockholm city kan inte jämföras med förutsättningarna på Arlanda. Den lilla flygplatsen med den snabba incheckningen, flygplatshanteringen och närheten till Stockholms city i kilometer, tid och kostnad gör flygplatsen överlägsen för inrikesresenärer.

Regeringens utredare skriver att den utveckling som idag planeras för Arlanda i för låg grad ser till behov och önskemål hos denna grupp och i allt för hög grad fokuserar på utrikestrafik och transfer.

I utredningen konstateras också att tillgängligheten för resenärer till och från Gotland kan påverkas av en avveckling av Bromma flygplats, då majoriteten av resorna idag går via Bromma och då en andel av dessa resor sker över dagen.

-För oss som bor på en ö är flyget ett helt nödvändigt transportmedel, och både Arlanda och Bromma flygplats behövs och kompletterar varandra. Diskussionen om en nedläggning av Bromma flygplats skapar en osäkerhet för gotländskt näringsliv och för privatpersoner, vilket på sikt kan hämma tillväxt och regional utveckling. Vi behöver tvärtom långsiktighet och beslut som säkrar och stärker tillgängligheten, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Region Gotland har inlett ett arbete för att se hur utvecklingen mot elflyg kan understödjas och ser Bromma flygplats som en viktig kugge i detta. En utveckling av elflyg på Arlanda flygplats skulle innebära att man blandar tung trafik och små flygplan, som kräver olika tekniker och går i olika hastighet, vilket inte tycks lika lämpligt.

Swedavia har tidigare konstaterat att Bromma flygplats skulle fungera väl som utvecklingsplattform och flygplats för ett framtida elektrifierat och klimatsmart flyg i Sverige.

-Nu fortsätter den nationella debatten om Bromma flygplats vara eller inte vara. Från Gotland vill vi vara tydliga: värna den regionala utvecklingen och säkerställ god tillgänglighet för inrikesflyget i hela landet och för hela landet - lägg inte ner Bromma flygplats, säger Eva Nypelius (C).