Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjda cancerdiagnoser anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2021-09-01 10:00
Två händelser har inträffat där symtom borde ha lett vidare till undersökning i specialiserad vård men inte gjorde det och där det senare visade sig vara cancer. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen dessa händelser enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelse 1

Man i 70-årsåldern sökte på sin vårdcentral för en knöl på ena benet. Läkare bedömde det som en godartad förändring. En oprioriterad röntgenundersökning gjordes ett halvår senare och då konstaterades cancer.

Händelse 2

Man i 20-årsåldern sökte på sin vårdcentral för en förändring i ena testikeln. Läkare bedömde undersökningsfynden som normala. Ett och ett halvt år senare sökte mannen akut på Visby lasarett och då konstaterades testikelcancer.
 
– Symtomen som dessa två patienter presenterade borde ha föranlett remittering till specialistmottagning på Visby lasarett enligt rutinen Standardiserade vårdförlopp för cancervården, SVF. Primärvårdens utredning av dessa, såväl som några tidigare händelser, har påvisat brister i kunskapen om detta. Därför genomförs utbildning och fortbildning i SVF förloppen i primärvården och checklistor och lathundar ska göras mer lättåtkomliga, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anmält händelserna till IVO enligt lex Maria.

Fakta lex Maria

Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.