Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut i upphandling av ambulanssjukvård

Publicerad 2021-08-31 09:18
Nu är tilldelningsbeslut fattat i Region Gotlands upphandling av ambulanssjukvård. Utvärderingen av de tre inkomna anbuden visar att Samariten Ambulans AB lagt det mest fördelaktiga anbudet och kommer att ta över efter Falck Ambulans AB den 1 maj 2022.
Ambulansen på Gotland drivs sedan 2006 i enskild regi. Falck ambulans AB har vunnit upphandlingen två gånger men denna gång är en annan entreprenör vinnare. Samariten ambulans AB driver idag ambulanssjukvård i två distrikt i Region Stockholm och har tidigare haft avtal med Region Skåne och region Värmland. Samariten vann i förra veckan även ett av två distrikt i Region Östergötlands upphandling från 2023. 
 
- Regionens inriktning i upphandlingen har varit att säkra kvaliteten i verksamheten genom höjda kompetenskrav och högre krav på kontinuerlig fortbildning för besättningarna, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
Kravet på insatstid vid Prio-1-uppdrag är att minst 80 procent ska nås inom 20 minuter och minst 95 procent inom 30 minuter. Utrymme har här lämnats för anbudsgivarna att sätta in fler ambulanser vid de tider då belastningen är högst med minimikrav på ambulanser i Visby, Hemse och Slite.  Samariten kommer även att bemanna ambulanshelikoptern med sjuksköterska, vilket de redan idag gör i Region Stockholms båda ambulanshelikoptrar.
 
Ambulansavtalet löper i fyra år från 1 maj 2022 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 år. Regionens kostnad som idag är 36 miljoner kronor per år ökar med det nya avtalet till 42 miljoner kronor per helår. 
 
Avtal kan tecknas om ingen begäran om överprövning inkommer inom tio dagar.